Πλαγιάρι: Λήψη απόφασης ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πλαγιάρι: Λήψη απόφασης ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού//Ανακοίνωση δήμου Θέρμης


«Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην Κοινότητα Πλαγιαρίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της προέδρου και της υπηρεσίας, την υπ΄. αριθμ. 4/2019 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής. Κοινότητας Πλαγιαρίου, την αριθ. 11/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρθ. 8 του Ν.3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα. 

Εγκρίνει την ονοματοδοσία της οδού του αγροκτήματος Πλαγιαρίου, η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 1390 και 1391 έως και τα αγροτεμάχια 1385 και1396 και είναι αποτυπωμένη στο διάγραμμα της Συμπληρωματικής Διανομής του 1958, σε οδός «ΚΛΕΑΡΧΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.4071/2012