Ο Γκιζάρης Στέργιος, ορίζεται και πάλι Αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης - Η Απόφαση - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ο Γκιζάρης Στέργιος, ορίζεται και πάλι Αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης - Η Απόφαση


Ανανεώνεται με νέα θητεία στη θέση του Αντιδημάρχου υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκιζάρης Στέργιος, από 07-02-2024 έως 28-2-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Σύμφωνα με τη συνημμένη στο τέλος του άρθρου απόφαση του Δημάρχου του μεταβιβάζονται οι κάτωθι καθ ύλην αρμοδιότητες: 1. Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων:

► Την ευθύνη της μελέτης, οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς. 

 Την ευθύνη της μελέτης, του σχεδιασμού για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. 

 Την ευθύνη της μελέτης για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ). 

 Την ευθύνη της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και της διαμόρφωσης και παρακολούθησης των σχετικών δεικτών αποδοτικότητας 

 Την ευθύνη της κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης. 

 Την ευθύνη της διαμόρφωσης αναλυτικών περιοδικών προγραμμάτων και συγκρότησης των συνεργείων για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. 

 Την ευθύνη της διενέργειας με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα του έργου του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. 

 Τη μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος. 

 Την μέριμνα για την καταγραφή και συγκέντρωσης καθημερινών στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.


2. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

 Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Θέρμης. 

 Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης. 

 Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης. 

 Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης. 

 Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.


3. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 

 Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. 

 Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει 


4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις 
και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων. 


5. Την καθημερινή συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της υπηρεσίας Ανακυκλώσιμων υλικών 
καθώς και την έγκαιρη και ομαλή συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου. 


6. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής 
καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 . 


* Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου ,τις καθ ύλην αρμοδιότητές του, ασκεί ο Δήμαρχος.