Ολα τα Έντυπα & Βεβαιώσεις Μετακίνησης ΜΗ Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ολα τα Έντυπα & Βεβαιώσεις Μετακίνησης ΜΗ Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς

 

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς εντός της Περιφερειακής τους Ενότητας

(Ιδιοκτήτες και Σύζυγοι)

 

Οι μη επαγγελματίες αγρότες προκειμένου να μετακινηθούν για τη συγκομιδή της ελιάς σε ελαιοτεμάχια ιδιόκτητα ή των συζύγων τους εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας θα πρέπει να συμπληρώσουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» (Φωτό 1), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση (Φωτό 2), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

*Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτό 1

Φωτό 2

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς εντός της Περιφερειακής τους Ενότητας
(Τέκνα Ιδιοκτητών)

Τα παιδιά των ιδιοκτητών αγροτών προκειμένου να μετακινηθούν για τη συγκομιδή της ελιάς σε ελαιοτεμάχια των γονέων τους εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, θα πρέπει:

- Είτε να φέρουν μαζί τους το Ε9 του γονέα που κατέχει τα τεμάχια και να συμπληρώσουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»  (Φωτό 1), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν σε χειρόγραφη βεβαίωση τα απαιτούμενα στοιχεία (Φωτό 2), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

- Είτε να φέρουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» (Φωτό 1) , με τα στοιχεία τους, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση (Φωτό 3), υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου.

*Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτό 1

Φωτό 2

Φωτό 3

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς εντός της Περιφερειακής τους Ενότητας
(Εργαζόμενοι)

Οι εργοδότες αγρότες ιδιοκτήτες ελαιοτεμαχίων που απασχολούν εργαζόμενους για ελαιοτεμάχια εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, θα πρέπει να τους παρέχουν την βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου»  στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο του (Φωτό 1) και την υπογραφή του εργοδότη αγρότη.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση (Φωτό 2), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη αγρότη.

*Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτό 1


Φωτό 2

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα
(Ιδιοκτήτες/Σύζυγοι/Τέκνα)

Οι μη επαγγελματίες αγρότες προκειμένου να μετακινηθούν για τη συγκομιδή της ελιάς σε ελαιοτεμάχια ιδιόκτητα ή των συζύγων τους ή των γονέων τους, σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να φέρουν μαζί τους Ε9 ή αντίγραφο αίτησης ΟΣΔΕ του κατόχου των τεμαχίων και να συμπληρώσουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»  (Φωτό 1), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση (Φωτό 2), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

*Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτό 1


Φωτό 2

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα
(Εργαζόμενοι)

Οι εργοδότες αγρότες ιδιοκτήτες ελαιοτεμαχίων που απασχολούν εργαζόμενους για ελαιοτεμάχια σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, θα πρέπει να τους παρέχουν την βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου» στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο του (Φωτό 1) και την υπογραφή του εργοδότη αγρότη.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση (Φωτό 2), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη αγρότη.

*Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτό 1