2η πρόσκληση δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΕΘ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

2η πρόσκληση δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΕΘ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER
//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις:

➭ 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

➭ 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

➭ 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος του Νομού Θεσσαλονίκης που στην περίπτωση του Δήμου Θέρμης περιλαμβάνει τις κοινότητες :
  • Αγ. Παρασκευής, 
  • Αγ. Αντωνίου, 
  • Βασιλικών, 
  • Λιβαδίου, 
  • Περιστεράς, 
  • Σουρωτής, 
  • Ταγαράδων και 
  • Κάτω Σχολαρίου.

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ και από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ
(http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i2.php).