Δάνεια: Τα οφέλη μετά το «πάγωμα» επιτοκίων! - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δάνεια: Τα οφέλη μετά το «πάγωμα» επιτοκίων!




Μετά τις τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, γνωστοί ως servicers, προχωρούν σε «πάγωμα» των επιτοκίων σε συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων.

Αξίζει να επισημανθεί πως τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ πρόκειται για μια παρέμβαση που θα ισχύσει για 12 μήνες, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μην επηρεάζονται από όποιες νέες αυξήσεις επιτοκίων ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Για τη μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών με κυμαινόμενο επιτόκιο, τα δάνεια είναι συνδεδεμένα με το Euribor, που διαμορφώνεται με βάση τα επίπεδα που ήταν στο τέλος Μαρτίου. Μειώνεται, δηλαδή, κατά 20 μονάδες βάσης, στο 2,7% και το 2,8%. Με δεδομένο ότι το περιθώριο είναι περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες συν το Euribor, τα περισσότερα επιτόκια κλειδώνουν στο 5,2% με 5,3%.

Την ίδια ώρα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι το «πάγωμα» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, που θα εφαρμόσουν οι τράπεζες για έναν χρόνο, δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές και στα χαρτοφυλάκιά τους. «Πάγωμα» επιτοκίων και από τους servicers 

Με ανακοίνωσή τους οι εταιρίες διαχείρισης δανείων αποφάσισαν να «παγώσουν» τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, με τα προγράμματα που θα εφαρμόσουν να τίθενται σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 2/5/2023, και θα έχουν διάρκεια 12 μηνών. Κάθε εταιρία διαχείρισης θα διαμορφώσει τους όρους και τα κριτήρια υπαγωγής στο αντίστοιχο πρόγραμμα, ενώ οι δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα) με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα εντάσσονται αυτόματα στα παραπάνω ευνοϊκά προγράμματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους.


Η Τράπεζα Ηπείρου

Η Τράπεζα Ηπείρου σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως με το πρόγραμμα για συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων ορίζεται ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς του δανείου για τους επόμενους 12 μήνες. 

Το ανώτατο όριο ισούται με το επιτόκιο αναφοράς όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης (- 0,50%), και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά ιδιώτες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, εφόσον τα στεγαστικά τους δάνεια (ένα ή και περισσότερα) έχουν εκταμιευθεί (ολικά ή τμηματικά) έως
31/12/2022, δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση οφειλής σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα στις 28/4/2023, ενώ για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ευρώ και εκτοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς Euribor 1 μηνός, 3 μηνών ή 6 μηνών και με επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT).

Τα προγράμματα ανταμοιβής από την Εθνική και την Alpha

Κοινά χαρακτηριστικά διαθέτουν τα προγράμματα των συστημικών τραπεζών, που δημοσιοποίησαν την απόφασή τους να «παγώσουν» τα επιτόκια σε ξεχωριστές ανακοινώσεις.

Εθνική Τράπεζα:

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας, στο πρόγραμμα ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών), που:

► εκταμίευσαν το δάνειό τους έως 31/12/2022

► το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28η Απριλίου 2023


Το πρόγραμμα ανταμοιβής προβλέπει για διάστημα 12 μηνών:

►εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά τις 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2%

►απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών

Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για διάστημα 1 έτους να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου. 

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Alpha Bank:

Το πρόγραμμα ανταμοιβής για συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων θα εφαρμόζεται επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά περίπου 20 μονάδες βάσης. Ενδεικτικά, τα επιτόκια αναφοράς του προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
► Euribor 1 μηνός στο 2,72% και 
► Euribor 3 μηνών στο 2,83%, από 2,92% και 3,03%, αντίστοιχα, στα τέλη Μαρτίου.


Πώς υπολογίζουν Πειραιώς και Εurobank τον νέο εκτοκισμό

Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει εκτοκισμό με τα επιτόκια βάσης της 31/03/23, μειωμένα κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες και διατήρηση σταθερά στο επίπεδο αυτό για 12 μήνες, από Μάιο 2023 έως Απρίλιο 2024. 
Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις κεντρικές τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο, επ’ ωφελεία των πελατών.

Στην Τράπεζα Πειραιώς τα στεγαστικά επιτόκια βασίζονται κυρίως στο Euribor 1 μήνα και η «οροφή» του επιτοκίου βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά αυτής της κατηγορίας ορίζεται για 12 μήνες στο 2,72%, από 2,92% που ήταν στις 31/03/23. 
O νέος εκτοκισμός με τα δεδομένα του προγράμματος θα γίνει με το διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου. 

Το επιτόκιο αυτό θα διατηρηθεί σταθερό σε όλη τη 12μηνη περίοδο, εκτός εάν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως:

►Euribor 1 μηνός 2,915% 2,70%
►Euribor 3 μηνών 3,038% 2,85%
►Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,50% 3,30%
►Επιτόκιο SARON 1,4186% 1,20%