Δημοπρασία 5ετούς εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Πλαγιαρίου - Η τιμή εκκίνησης και οι ημερομηνίες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοπρασία 5ετούς εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Πλαγιαρίου - Η τιμή εκκίνησης και οι ημερομηνίεςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Τίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία, η οποία θα γίνει την 24η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με 10:30 π.μ. μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Πλαγιαρίου που περιλαμβάνει ισόγειο κτίσμα, με χρήση αναψυκτηρίου, συνολικού εμβαδού 26,46τ.μ. με μία ισόγεια αποθήκη συνολικού εμβαδού 6,91τ.μ. , που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου εντός του πάρκου στο οικόπεδο 196 του οικοδομικού τετραγώνου 34 της Οριστικής Διανομής έτους 1962 του οικισμού Πλαγιαρίου, για επαγγελματική χρήση και για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 2ο χλμ Θέρμης– Τριαδίου. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) / μήνα, ήτοι 2.400,00€ ετησίως και η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται σε 240,00€, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Οι όροι της υπ’ αριθμ. 35472/09-08-2021 αναλυτικής Διακήρυξης και η υπ’ αριθμ. 254/2021 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρίσκονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (2ο χλμ. Θέρμης – Tριαδίου, 1ος όροφος, τηλ.: 2310-478-020), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον δικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης στη διεύθυνση www. thermi. gov. gr και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr.

Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. 

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη Διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Για τη συνέχιση της Δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η ανωτέρω Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. 

Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο ρητά προς την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασίας, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρία, απαιτείται καταστατικό και ό,τι ο Νόμος ορίζει για την εκπροσώπηση της εκάστοτε μορφής εταιρίας ( εξουσιοδότηση, απόφαση ορισμού εκπροσώπου κλπ). 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από την τελευταία τροποποίη - ση του καταστατικό. 

Κανείς οφειλέτης του Δήμου δεν γίνεται δεκτός στη Δημοπρασία. Προς τούτο θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής πριν την έναρξη της δημοπρασίας φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής στον Δήμο. 

Η βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία θα πρέπει να έχει εκδοθεί την ίδια ή την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας. ΑΔΑ:ΨΖ6ΧΩΡΣ-ΛΘΨ 

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας πρέπει να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση της παρούσας Διακήρυξης καθώς και των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 270/81, καταθέτοντας προς τούτο σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.