ΔΕΠΠΑΘ: Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΔΕΠΠΑΘ: Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουH ΔΕΠΠΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της ΔΕΠΠΑΘ κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (αρχιμουσικών φιλαρμονικής ορχήστρας)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ενοργάνωσης ή Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων ή παρεμφερές πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Διπλώματα ή πτυχία αρμονίας ή αντιστίξεως ή φυγής ή ωδικής ή μουσικού οργάνου.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που κατέχουν δίπλωμα αρμονίας ή αντιστίξεως ή φυγής αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.

Θα αξιολογηθούν παράπλευροι μουσικοί τίτλοι.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 8ετής διδακτική και καλλιτεχνική, σε φιλαρμονικές Δημοτικών Επιχειρήσεων ή ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συμμετοχή ως βασικός αρχιμουσικός σε εκδηλώσεις, πανηγύρεις, εθνικές επετείους, κλπ.

Παιδαγωγικές Σπουδές:
από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
 Παιδαγωγικές Σπουδές σε : ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών – master, Σχολή Μουσικοπαιδαγωγικής Επιμόρφωσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω. Δηλώνουν συμμετοχή  συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. 

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

4.Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

Α. - Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

- Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β. - απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (σχέση εργασίας).

Γ. - σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εξ αποστάσεως διδασκαλία (e – learning), θα συμμετέχω σε αυτή ως εκπαιδευτής/τρια.


Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση το διδακτικό έτος 2020-2021 και αξιολογήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά Νο 5, 6, 7, και 8 καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί μεταβολή στοιχείων τους σε σχέση με τη προηγούμενη διδακτική περίοδο. Για τη βεβαίωση προϋπηρεσίας οι παραπάνω υποψήφιοι θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε από 1/09/2020 έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων βάσει της παρούσας προκήρυξης

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΗΣΗ

Σπουδές

Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές

Σχετική Επιμόρφωση

30%

Εμπειρία - Προϋπηρεσία

Διδακτική Προϋπηρεσία-

Προϋπηρεσία στο φορέα

25%

Καλλιτεχνικό έργο

 Καλλιτεχνική δραστηριότητα

15%

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση Σεμινάρια.

8%

Ακρόαση

Ακρόαση

2%

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)

Χρόνος  Ανεργίας

20%


ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, ανάλογα με τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη. 

Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο αντικείμενο. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη ζήτηση, όπως αυτές θα διαμορφωθούν, ενώ θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εξ αποστάσεως διδασκαλία (e – learning) οφείλου να συμμετέχουν σε αυτή ως εκπαιδευτές/τριες

Ειδικότερα οι προσληφθέντες δάσκαλοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη των ωρών και του αντικειμένου που θα τους ανατεθεί, παρέχοντας στην Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 13.00 μ.μ..

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (από Δευτέρα 19/07/2021 έως Παρασκευή 30/07/2021) στα γραφεία της Επιχείρησης ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή μέσω email στο deppath@thermi.gr τις παραπάνω προθεσμίες με καταληκτική ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το εμπρόθεσμο της αίτησης ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός τη προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια