Τελευταία Νέα:

Στην προμήθεια τριών εξειδικευμένων 4x4 οχημάτων περιπολίας προϋπολογισμού 144.601€ προχωρά ο Δ.Θέρμης


Για την βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων, ο Δήμος Θέρμης προχωρά στη

προμήθεια τριών (3) όμοιων εξειδικευμένων 4x4 οχημάτων περιπολίας με υπερκατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος και εργαλειοθήκες αλουμινίου, προϋπολογισμού 144.601,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, στο ΚΗΜΔΗΣ. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
Δεν υπάρχουν σχόλια