Πάνω από 950.000€ συνολικά θα πληρώσει ο Δήμος Θέρμης για Μελέτες που αφορούν στην Επέκταση Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πάνω από 950.000€ συνολικά θα πληρώσει ο Δήμος Θέρμης για Μελέτες που αφορούν στην Επέκταση Θέρμης


Η πρόθεση του Δήμου να επενδύσει στην ανάπτυξη της Επέκτασης Θέρμης με έργα υποδομής και καλλωπισμού είναι εμφανής (και) από τα μεγέθη των ποσών που πρόκειται να διατεθούν στο προσεχές διάστημα για αυτόν τον σκοπό.

Μετά τη Βεβαίωση αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  (φωτο) να αναλάβει τις απαιτούμενες μελέτες, ο Δήμος στρέφεται (και πληρώνει) ιδιωτικές εταιρίες για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και μάλιστα μεγάλο μέρος από ίδιους πόρους.

Το νέο έργο λοιπόν, αποτελείται από δύο υποέργα, με τα ακόλουθα αντικείμενα: 

1ο υποέργο: 
Περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου, ασφαλτοστρώσεων και ηλεκτροφωτισμού τμήματος δικτύου οδών στην περιοχή επέκτασης σχεδίου του οικισμού της Θέρμης. 

2ο υποέργο: 
Περιλαμβάνει αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις όχθες υδατορέματος, καθώς και χώρου πρασίνου παραπλεύρως του υδατορέματος, στην περιοχή επέκτασης σχεδίου του οικισμού της Θέρμης. 

 Παραθέτουμε το σκεπτικό της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη διεξαγωγή των μελετών, καθώς και πίνακες με τα κόστη που προκύπτουν για τον Δήμο:

Η περιοχή επέκτασης του οικισμού της Θέρμης οικοδομείται με γρήγορους ρυθμούς. Τα παραπάνω έργα στοχεύουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση της σύνδεσης του οικισμού με τη Θεσσαλονίκη, στην ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, καθώς και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. 

Και τα δύο υποέργα σχετίζονται με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στην περιοχή, και αφορούν στην κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικών οδικών αξόνων, στην κατασκευή τεσσάρων κυκλικών κόμβων για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και την αύξηση της οδικής ασφάλειας, στη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού οδών & κοινόχρηστων χώρων, στην ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου με την κατασκευή χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς και χώρου αναψυχής. 

Συνεπώς, τα υπό μελέτη έργα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου για την αναπτυσσόμενη περιοχή επέκτασης.

 Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει

α. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2016, υλοποιείται σταδιακά στο πλαίσιο του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και πρόκειται να αξιολογηθεί και αναθεωρηθεί εντός της διετίας 2023-2024. 

β. Μία σειρά δράσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη κινητικότητα (Easy-Trip Λύσεις eΚινητικότητας, ΕΣΕΚΚ, ΣΦΗΟ, ΣΑΠ, Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων), και ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία (Πράσινο Ταμείο, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013). 

Στη σημερινή κατάσταση: 

α. Οι υπό μελέτη οδοί δεν διαθέτουν διαμορφωμένα ή/και πλακοστρωμένα πεζοδρόμια, παρά μόνο μικρά τμήματα κάποιων από αυτές, ενώ άλλες δεν είναι διανοιγμένες στο προβλεπόμενο ρυμοτομικό τους πλάτος. 

β. Οι υπό μελέτη πεζόδρομοι και κοινόχρηστοι χώροι (παρόχθια περιοχή υδατορέματος και χώροι πρασίνου) είναι αδιαμόρφωτοι. Όπως προαναφέρθηκε, η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της περιοχής επέκτασης του οικισμού της Θέρμης, και η ανάγκη για την εκτέλεση έργων που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και ειδικότερα στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου κ.λπ., καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απαιτείται η μελέτη να εκπονηθεί από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικά γραφεία μελετών που διαθέτουν πτυχίο μελετητή στις ακόλουθες κατηγορίες της περίπτωσης (15) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016: 

- 7: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
- 9: Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 
- 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές Μελέτες 
- 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 
- 16: Μελέτες Τοπογραφίας 
- 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Προκειμένου να εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, έχει συνταχθεί από την Δ.Τ.Υ Δήμου Θέρμης η με αρ. 4/2024 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής εκτιμώμενης αξίας € 656.150,46€. 

Το κόστος είναι ανώτερο του ορίου του άρθρου 5 ν. 4412/2016, συνεπώς η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και ανοικτή διαδικασία των άρθρων 5, 27 και 95 του Ν.4412/16, με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016) μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ https://publicworks.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β`3821/31- 10-2017, ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου σύμφωνα με την με αρ. 250/25/13-12- 2023 (ΑΔΑ: ΨΗΞΔ7ΛΛ-Ξ1Θ). 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες (επτά (7) μήνες μελετητικό αντικείμενο) από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.