Δήμος Θέρμης: Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας του Δημoτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δήμος Θέρμης: Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας του Δημoτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 05/31-01-2024 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. 

Αριθμ. Απόφ. 46/2024 

ΘΕΜΑ : «Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010». 

Στον Τρίλοφο και στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου σήμερα την 31η-Ιανουαρίου -2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ συνεδρίασε δια ζώσης (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 6142/26-01-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19/01/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα και στο Δήμαρχο και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 δηλαδή : (ακολουθεί πίνακας παρόντων-απόντων όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο στο τέλος του άρθρου)

κηρύχτηκε από την πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 18ο της ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 : «…6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.»

Από 01.01.2024 καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητες τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 26 και 54 του ν. 5056/23.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (και πλέον η Δημοτική Επιτροπή) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 ήταν αρμόδια και εισηγούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη θεμάτων προστασίας του Περιβάλλοντος εκ των οποίων και η κοπή δέντρων μετά από σχετική γνωμοδότηση της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας.

Πρόκειται για πληθώρα περιπτώσεων που εισηγείται η αρμόδια υπηρεσία κυρίως για λόγους ασφαλείας και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το συμβούλιο η αμεσότερη και εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου αντικειμένου και η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στη Δημοτική Επιτροπή καθ΄ως είναι συναφής με τις αρμοδιότητές της

Επιπλέον σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε αγροτεμάχιο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν το Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.

Το ίδιο αναφέρεται και στην αριθ. 24/2020 νεότερη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας αρμόδιο όργανα για τη χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5) δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.

Η πληθώρα των αιτήσεων που υποβάλλονται για την έγκριση των παραπάνω αδειών είναι ιδιαίτερα μεγάλη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το συμβούλιο η αμεσότερη και εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου αντικειμένου για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Επειδή η αρμοδιότητα έγκρισης τέτοιων αδειών είναι συναφής με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής , προτείνεται για τους παραπάνω λόγους το δημοτικό συμβούλιο να λάβει απόφαση για την μεταβίβαση της αρμοδιότητάς του για την χορήγηση αδειών έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για εγκαταστάσεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση επί του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και έγκρισης αποτμήσεων – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακών συνδέσεων στην Δημοτική Επιτροπή Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου :

Α. για τη χορήγηση αδειών έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για εγκαταστάσεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση επί του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και της έγκρισης αποτμήσεων – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακών συνδέσεων και

Β. της κοπής δέντρων και τον ορισμό του αρμοδίου υπαλλήλου ως διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών του ΤΕΕ για την απαιτούμενη έκδοση έγκρισης εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας , τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν. 5056/2023

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 

Α. για τη χορήγηση αδειών έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για εγκαταστάσεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση επί του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και της έγκρισης αποτμήσεων – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακών συνδέσεων και 

Β. της κοπής δέντρων και τον ορισμό του αρμοδίου υπαλλήλου ως διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών του ΤΕΕ για την απαιτούμενη έκδοση έγκρισης εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2024. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

 Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Η Aπόφαση σε αρχείο .PDF)