Βασιλικά: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου» - Ο Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βασιλικά: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου» - Ο Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου


Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,15 εκατ. ευρώ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 12/2/2024 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 16/2/2024.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η έκταση η οποία προβλέπεται να αρδευτεί ανήκει διοικητικά στο Δήμο Βασιλικών, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και βρίσκεται 25km νότιο – ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή των Βασιλικών, το οποίο διακρίνεται σε δύο Ζώνες:

-Στη Ζώνη Α η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά του Δ.Δ. Βασιλικών, καταλαμβάνει συνολική έκταση περί τα 503,70 στρέμματα και η καθαρά αρδευόμενη έκταση αυτής, ανέρχεται σε 483,50 στρέμματα.

-Στη Ζώνη Β η οποία βρίσκεται επίσης βορειοδυτικά του Δ.Δ. Βασιλικών, καταλαμβάνει συνολική έκταση 469,70 στρεμμάτων και η καθαρά αρδευόμενη έκταση 24 αυτής, ανέρχεται 427,00 στρέμματα

Ειδικότερα, το σύνολο των προτεινόμενων έργων αφορά τα κάτωθι:

► Ανόρυξη τριών (3) νέων γεωτρήσεων, η θέση των οποίων βρίσκεται εντός της περιμέτρου του αρδευτικού δικτύου (τρείς στη Ζώνη Α και δύο στη Ζώνη Β), οι οποίες θα τροφοδοτούν τη δεξαμενή αναρρύθμισης (δεξαμενή-αντλιοστάσιο) του αρδευτικού δικτύου. Μετά την κατασκευή του έργου, όταν αυτό καταστεί λειτουργικό, θα καταργηθούν δεκαέξι (16) υφιστάμενες γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της περιμέτρου του έργου και χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη κατάσταση για
άρδευση της περιοχής. 

► Κατασκευή των αγωγών μεταφοράς ύδατος στη δεξαμενή-αντλιοστάσιο του αρδευτικού δικτύου, οι οποίοι θα άρχονται από τις γεωτρήσεις και θα καταλήγουν στη δεξαμενή. Η σύνδεση των γεωτρήσεων με τη δεξαμενή θα γίνει με ξεχωριστό αγωγό για κάθε γεώτρηση.

► Κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης (δεξαμενή-αντλιοστάσιο) του αρδευτικού δικτύου. Πρόκειται για ανοικτή δεξαμενή, πλησίον της οποίας θα κατασκευαστεί πλήρως αυτοματοποιημένο αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο θα τροφοδοτεί τις δύο Ζώνες του αρδευτικού δικτύου μέσω υπογείου δικτύου αγωγών υπό πίεση. Η κατασκευή της δεξαμενής-αντλιοστασίου (έργα κεφαλής) του δικτύου, περιλαμβάνει και λοιπά συνοδά έργα, ήτοι στραγγιστικό δίκτυο, φρεάτιο δικλείδων, φρεάτιο και αγωγό εκκένωσης – υπερχείλισης, τεχνικό εξόδου.

► Κατασκευή των αγωγών του αρδευτικού δικτύου (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες), των οποίων το συνολικό μήκος ανέρχεται περί τα πέντε χιλιόμετρα (5km).
Επισημαίνεται ότι στην περιοχή του έργου θα τοποθετηθούν και όργανα ελέγχου για την απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου (αερεξαγωγοί, εκκενωτές, δικλείδες ελέγχου κτλ.).

Κατεβάστε παρακάτω τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ-ΣΑΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ