Δ.Θέρμης: Προμήθεια οστεοθυρίδων για 16 κοιμητήρια Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Προμήθεια οστεοθυρίδων για 16 κοιμητήρια Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης

 


Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων κατασκευών προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων, αποτελούμενων από δώδεκα (12) οστεοθυρίδες η κάθε μία κατασκευή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:


Πρόκειται για οστεοθυρίδες που θα τοποθετηθούν στα δημοτικά κοιμητήρια, όπου δεν υπάρχουν τέτοιας κατασκευής οστεοθυρίδες. Επίσης θα τοποθετηθούν επιπλέον οστεοθυρίδες σε κοιμητήρια που προϋπάρχουν προς συμπλήρωση των υφιστάμενων κατασκευών που είχαν τοποθετηθεί με προηγούμενη προμήθεια. 

Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες από τις ανάγκες των δημοτικών κοιμητηρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 3 Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.45.7135.009 των προϋπολογισμών των ετών 2022 και 2023.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στη τεχνική μελέτη .pdf εδώ: thermi.gov.gr