Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους - Απόφαση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους - Απόφαση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της

 
Με την υπ'αριθμ. Απόφ. 286/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ ενέκρινε ομόφωνα τη δυνατότητας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, "λόγω της έντονης υγειονομικής και κατά συνέπεια οικονομικής κρίσης που καταλαμβάνει τη χώρα μας, παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους και αυτό φαίνεται και από τη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών". 

Προκειμένου αφενός μεν να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αφετέρου να αυξηθεί τόσο η ρευστότητα της επιχείρησης, από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης που καθίστανται ληξιπρόθεσμες όσο και να μειωθούν οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προτάθηκε ως ένα μέσο διευκόλυνσης και ΄λόγω της πανδημίας (COVID-19) η ρύθμιση αυτών των οφειλών με δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων. 

Επιπλέον σύμφωνα με το αρχικό σκεπτικό, με τις ανωτέρω ενέργειες και την αύξηση της εισπραξιμότητας πιθανόν να μπορεί να καλυφθεί και ένα μέρος της αύξησης του κόστους της ενέργειας η οποία κατά την παρούσα έχει ανέλθει σε 40%. 

Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης:

1. Εγκρίνει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων ως κάτωθι: 

1.1 Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

1.2 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 έως 6 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). 

1.3 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 

1.4 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 18 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). 

1.5 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 19 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

1.6 Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή την καταβολή του ποσού εφάπαξ. 

1.7 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00€. 

1.8 Οι δόσεις θα είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν δύναται να είναι μικρότερες των 30,00€. 

1.9 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης αυτή θα επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. 

1.1 Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση. 

1.2 Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση. 

2. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι έχοντες απωλέσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη. 

3. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ως άνω ορίζεται από την 6 η -12-2021 μέχρι και την 31η -01-2022. 

4. Μετά την ημερομηνία λήξης της παραπάνω ρύθμισης δύναται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων, έως 24 μηνιαίες δόσεις άτοκα. 

1.10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00€. 

1.11 Η μηνιαία δόση να είναι μικρότερη των 30,00€. 

1.12 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης, αυτή θα επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. 

1.13 Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση. 

1.14 Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση. 

1.15 Η παρούσα θα ισχύει μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης και μετά τη λήξη αυτής. 


* Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προτείνεται να είναι από την 6η -12-2021 μέχρι και την 31η -01-2022.