Κουπόνια σε ευπαθείς ομάδες για προϊόντα από τις λαϊκές αγορές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Κουπόνια σε ευπαθείς ομάδες για προϊόντα από τις λαϊκές αγορές από την Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη την αριθ. 59/07-10-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με Α.Δ.Α.:6Γ2Β7ΛΛ-ΣΓΡ,
καλεί 
όσες οικογένειες Τρίτεκνες με προστατευόμενα τέκνα, Μονογονεϊκές με προστατευόμενα τέκνα και Πολύτεκνες μακροχρόνιας ανεργίας με προστατευόμενα τέκνα, επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσής τους, για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μέσω κουπονιών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες να έχουν ένα τουλάχιστον προστατευόμενο τέκνο.

2.Προϋπόθεση συμμετοχής πολυτέκνων αποτελεί η τουλάχιστον κατά ένα (1) έτος συνεχής ανεργία τους.

3.Οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για οικογένειες με δύο προστατευόμενα τέκνα προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.

4.Οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα προστατευόμενο τέκνο προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.

Ο στόχος του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης, αφορά στη διάθεση ποσού 200.000,00 ευρώ, από τα ανταποδοτικά τέλη των Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους
2019, επιμερισμένου σε κουπόνια αξίας ενός (1) ευρώ ήτοι 200.000 κουπόνια και στην κατανομή τους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές ( π.χ. τρόφιμα, ρούχα, είδη οικιακής χρήσης).

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 15:00,

α)είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ειδικής Φόρμας της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διεύθυνση https://laikes.pkm.gov.gr 

β)είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολη ή courier στην διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών
26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν ανά κατηγορία συμμετεχόντων με βάση τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα κριθούν με βάση την πληρότητα και νομιμότητά τους ως αποδεκτές ή απορριπτικές. 

Κατόπιν θα συνταχθεί Μητρώο ωφελουμένων του Προγράμματος, με βάση το οποίο θα γίνει πρόταση κατανομής του διαθεσίμου ποσού των 200.000,00 ευρώ στους ωφελούμενους, αναλόγως του τελικού συνολικού αριθμού δικαιούχων, του αριθμού των προστατευομένων μελών κάθε ωφελούμενης δικαιούχου οικογένειας με στόχο μία ελάχιστη βάση απόδοσης ποσού προς όλους τους δικαιούχους, η οποία επίσης θα εξαρτηθεί από τα ανωτέρω δεδομένα που θα προκύψουν κατόπιν σχετικής Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. η οποία θα εκδοθεί σε δεύτερο στάδιο.

Το κοινωνικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης θα εκτελεστεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη διάθεση στους δικαιούχους του αναλογούντος αριθμού κουπονιών.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Τρίτεκνες και Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.
1.Αίτηση (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής) που θα επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση σε άλλη κατηγορία και ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογενείας του δεν έχει υποβάλει αίτηση, ως υποψήφιος δικαιούχος.

2.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2019.

5.Αποδεικτικό βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας σε κάποιο Δήμο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως εκκαθαριστικό της Εφορίας ή λογαριασμό παροχής κοινής ωφέλειας ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου κατοικίας του υποψηφίου).

6.Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΜΟΝΟ για υποψηφίους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ).

7.Βεβαίωση φοίτησης ενήλικου τέκνου.

Β) Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα (όπως γονέας διαζευγμένος ή χήρος ή άγαμος ή θετός γονέας ή έχων την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων). 

1.Αίτηση (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής) που θα επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση σε κάποια άλλη κατηγορία συμμετοχής.

2.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Οποιοδήποτε κατά περίπτωση δικαστικό ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητας του μόνου γονέα (όπως πράξη υιοθεσίας, διαζευκτήριο, επιμέλειας τέκνων, ληξιαρχική πράξη θανάτου, χηρείας).

5.Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2019.

6.Αποδεικτικό βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας σε κάποιο Δήμο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως εκκαθαριστικό της Εφορίας ή λογαριασμό παροχής κοινής ωφέλειας ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου κατοικίας του υποψηφίου).

Μετά το πέρας και του β΄ σταδίου αξιολόγησης των αιτήσεων με την ανάδειξη των δικαιούχων και την κατανομή σ’ αυτούς των κουπονιών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον τόπο και χρόνο παραλαβής τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων δικαιούχων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2313 330-020, 2313 330-017,
2313 330-075, 2313 330-002, 2313 330-026 και στο email της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών laikes@pkm.gov.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια