Πρόσληψη 11 ατόμων στην Καθαριότητα του δήμου Θέρμης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσληψη 11 ατόμων στην Καθαριότητα του δήμου Θέρμης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου//Ανακοίνωση
 
Στην πρόσληψη, συνολικά έντεκα ( 11 ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη χρονική περίοδο Φεβρουάριο – Ιούλιο 2021 (με οριστική ημερομηνία λήξης την 5η -07-2021), προχωρά ο δήμος Θέρμης για την κάλυψη αναγκών της Καθαριότητας.Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα έντυπα αίτησης:

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας ( covid-19) και συγκεκριμένα: 

 Λόγω των πρόσφατων πολλαπλών καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στη μεταφόρτωση των απορριμμάτων εξ’ αιτίας των μέτρων κατά του κορωνοϊού (covid-19), που επιβάλλουν την αύξηση της απόστασης μεταξύ των απορριμματοφόρων οχημάτων κατά την είσοδό τους στα σημεία μεταφόρτωσης, ώστε να μην εισέρχονται μαζικά. 
Αποτέλεσμα του παραπάνω μέτρου είναι να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της αποκομιδής των απορριμμάτων εντός ωραρίου, γεγονός που αναγκάζει την υπηρεσία μας να προσθέτει νέα δρομολόγια και να απασχολεί επιπλέον προσωπικό ως πλήρωμα απορριμματοφόρων, ώστε να είναι δυνατή εντός της ημέρας η ολοκλήρωσης του έργου της καθαριότητας. 

 Λόγω των πρόσφατων καθυστερήσεων στην παραλαβή ανταλλακτικών οχημάτων, εξ’ αιτίας των μέτρων κατά του κορωνοϊού και της υπολειτουργίας του εμπορίου. 
Συνέπεια της παραπάνω καθυστέρησης είναι να αργεί η επισκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας που παρουσιάζουν βλάβη, γεγονός που αναγκάζει την υπηρεσία μας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα μικρότερης χωρητικότητας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια και περισσότερο προσωπικό ώστε να καταστεί δυνατή η αποκομιδή του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος. 

 Λόγω των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις, νεροποντές κλπ.) οπότε και διαπιστώθηκε μεγάλη διασπορά απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και άλλες εκτός σχεδίου περιοχές. 
Ειδικότερα, λόγω των δυνατών ανέμων και των φερτών υλικών ανετράπησαν κάδοι και διασκορπίστηκαν απορρίμματα με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσου καθαρισμού των υπόψη περιοχών, γεγονός που απαιτεί την απασχόληση επιπλέον προσωπικού ως εργάτες καθαριότητας. 

 Λόγω της εμφάνισης πολλαπλών εστιών απορριμμάτων από τη χρήση μέτρων προστασίας των πολιτών κατά του κορωνοϊού (κυρίως γάντια και μάσκες, αντισηπτικά μαντηλάκια κλπ) που εμφανίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου όπως πάρκα, πλατείες, δρόμους κλπ., τα οποία προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα απαιτούν την απασχόληση επιπλέον εργατών καθαριότητας καθώς και την απασχόληση χειριστού σαρώθρου που θα ολοκληρώσει με μηχανικό τρόπο τον καθαρισμό των υπόψη περιοχών. 

 Λόγω της αύξησης των απορριμμάτων που εμφανίστηκαν σε “ευαίσθητα” σημεία του δήμου (νοσοκομεία, κλινικές, εκκλησίες, γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης κλπ.) και αφορούν κατά κύριο λόγο σε μέσα ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού, που ανάγκασαν την υπηρεσία μας στην τοποθέτηση περισσότερων κάδων απορριμμάτων. 
Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης του όγκου των απορριμμάτων ήταν η προσθήκη επιπλέον δρομολογίων απορριμματοφόρων οχημάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η αποκομιδή όλων των κάδων , γεγονός ωστόσο που απαιτεί την απασχόληση επιπλέον προσωπικού ως πλήρωμα αποκομιδής. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την μείωση του εν ενεργεία προσωπικού της υπηρεσίας μας, η οποία προέκυψε πρόσφατα και οφείλεται σε συνθήκες που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά τον τακτικό προγραμματισμό καθώς: 

 Ένας οδηγός πρόκειται να παραιτηθεί άμεσα λόγω συνταξιοδότησης. 
 Ένας συνοδός πρόκειται να παραιτηθεί άμεσα λόγω συνταξιοδότησης. 
 Τρεις συνοδοί απουσιάζουν με μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες.
 Ένας συνοδός απουσιάζει λόγω πρόσφατου εργατικού ατυχήματος 
 Δύο οδηγοί πρόκειται να λάβουν άμεσα άδεια ανατροφής τέκνου. 
 Μία συνοδός απουσιάζει λόγω άδειας εγκυμοσύνης. 
 Μία συνοδός απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού λόγω κορωνοϊού. 
 Ένας οδηγός απουσιάζει με άδεια ειδικού σκοπού λόγω κορωνοϊού. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 Για την κατηγορία ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων : 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων ( Γ΄ Κατηγορίας ): 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ) δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετική άδεια οδήγησης και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά τα με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 2110, ΚΗΗ 3491, ΚΗΙ 3809, ΚΗΙ 7209, ΚΗΟ 7864, ΚΗΟ 7863, ΚΗΟ 8546, ΚΗΟ 8634, ΚΗΟ 8656, ΚΗΟ 8749, ΚΗΟ 8909, ( Απορριμματοφόρα με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων ( Γ΄ και Ε΄ Κατηγορίας ): 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ και Ε΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ) 

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετική άδεια οδήγησης και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά τα με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 2110, ΚΗΗ 3491, ΚΗΙ 3809, ΚΗΙ 7209, ΚΗΟ 7864, ΚΗΟ 7863, ΚΗΟ 8546, ΚΗΟ 8634, ΚΗΟ 8656, ΚΗΟ 8749, ΚΗΟ 8909, ( Απορριμματοφόρα με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. 

Για την κατηγορία ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου – Ψηφιακό Ταχογράφο. 

1) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Μηχανημάτων Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση. 

2) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

4) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου. Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετικά άδεια χειριστού Μ.Ε. και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά το με αρ. Κυκλ. Μ.Ε. 57587 ( Σάρωθρο με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ( με εμπειρία). Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, καθώς και 
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

 Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά αυτοπροσώπως, στο Δημαρχιακό Κτίριο από 01-02-2021 έως και 03-02-2021 και ώρες από 08:00 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ.2313-300747 & 749. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Συνημμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια