Διπλή προκήρυξη Λιμενικού: Έτσι θα συμπληρώσετε τις αιτήσεις - Τα «έξτρα» μόρια & τα αγωνίσματα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Διπλή προκήρυξη Λιμενικού: Έτσι θα συμπληρώσετε τις αιτήσεις - Τα «έξτρα» μόρια & τα αγωνίσματα


Oι προσλήψεις στο Λιμενικό χωρίστηκαν σε δυο ΦΕΚ 155 + 45 θέσεις (δόκιμοι λιμενοφύλακες και σημαιοφόροι)


Στις εν λόγω προκηρύξεις περιγράφονται αναλυτικά τα ηλικιακά όρια και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτού του τύπου (δείτε παρακάτω)ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα και στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35):

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντί- στοιχου τίτλου της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).

γ. Να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 και μετά).

δ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υπο- δήματα.

ε. Οι άνδρες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ. 59-65 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας. ζ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

η. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τους υποψηφίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

θ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων, πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί πενήντα πέντε (55) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως: 

Εξήντα (60) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2). 

Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύ- ει την πολύ καλή γνώση (Γ1). 

Σαράντα (40) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύ- ει την καλή γνώση (Β2), πέραν του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται για την απόδειξη του τυπικού προσόντος της περ. (στ) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας. 

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

β. Σε όσους διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, προστίθενται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:
30 μόρια. 

γ. Σε όσους είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ή Μηχανικών με δίπλωμα Γ΄ Τάξης Αξιωματικού Ε.Ν., προστίθεται άπαξ αριθμός μορίων ως εξής: 120 μόρια. 

δ. Σε όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 20 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Δ΄ ή 30 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Ε΄.

 Αν ο υποψήφιος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου διαφόρων κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη μόνο η ανώτερη κατηγορία. 

ε. Σε όσους κατέχουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 30 μόρια. 

στ. Όσοι υποψήφιοι των κατηγοριών Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή Αν- θυπασπιστές ή Αρχιλοχίες ή Επιλοχίες ή Λοχίες ή Δεκανείς και στους αντίστοιχους βαθμούς, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 

α) Έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές 200 μόρια, 
β) Αρχιλοχίες, Επιλοχίες και Λοχίες 100 μόρια, 
γ) Δεκανείς 50 μόρια.

Σημείωση:
 Οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε., ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ειδικότερα, για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια). 
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια). 
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ. (τρεις προσπάθειες). 
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

 Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» και «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού» αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο: 

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 15΄΄ (μια προσπάθεια). 
β. Δρόμος 2.000 μ. σε 12 πρώτα λεπτά (μια προσπάθεια). 
γ. Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον. δ. Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών. 
ε. Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών. 
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 100 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). 

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. 

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τις 155 θέσεις έως 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).

Για τις 45 θέσεις έως 11-10-2019.

Δείτε και τις δυο προκηρύξεις (αναλυτικά, όπως δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ) κάνοντας κλικ εδώ