Επιμερισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2021-2022 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Επιμερισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2021-2022


Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναρτήσει τον πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2.


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2021-2022 , έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα
https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Προσωρινό Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών της Κοινότητας Ταγαράδων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα, πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφορούν στις περιπτώσεις Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022, το οποίο δημοσιεύθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569/31.12.2023). 


Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία:

«1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022»

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, η οποία θα πρέπει να διαβιβαστεί αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η προθεσμία παραλαβής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2024, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποστολής των σχετικών βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ape1@deddie.gr, που ορίστηκε από ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας θα γίνονται δεκτές οι σχετικές βεβαιώσεις μέχρι και την 1η Ιουλίου 2024. 

Μετά την ημερομηνία αυτή, υποβολές βεβαιώσεων δε θα γίνονται αποδεκτές από ΔΕΔΔΗΕ.

Κατάθεση αιτήσεων στην Κοινότητα Ταγαράδων και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  • i.mitakidis@thermi.gov.gr, 
  • info@thermi.gov.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2392071894