Δ.Θέρμης: Πρόσληψη για την πυροπροστασία 5 ατόμων για την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου 2024 έως 31 Οκτωβρίου 2024 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Πρόσληψη για την πυροπροστασία 5 ατόμων για την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου 2024 έως 31 Οκτωβρίου 2024

Κατάθεση αιτήσεων αυτοπροσώπως

Προκήρυξη για την  πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5/μηνης διάρκειας ( Μάιος – Οκτώβριος 2024) για την κάλυψη των αναγκών της Πυροπροστασίας του Δήμου Θέρμης δημοσίευσε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα:

1 άτομο: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( JCB)
2 άτομα: ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (τρακτέρ)
2 άτομα: ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με το υπ΄ αριθμ. 24166/29-03-2024 (ΟΡΘΗ) αίτημά του, αιτείται την άμεση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού διάρκειας 5 μηνών, επικαλούμενο την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου 2024 έως 31 Οκτωβρίου 2024 και το γεγονός της πρόσφατης έκδοσης της απόφασης του ΥΠΕΣ με αριθ. πρωτ. 16958/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ) με την κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2024 σε Δήμους της χώρας, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας κατά τους θερινούς μήνες. Τ

ην ανωτέρω χρονική περίοδο απαιτούνται εργασίες που αφορούν: 

α) τον καθαρισμό των αλσύλλιων από τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια και άλλα εύφλεκτα απορρίμματα όπως μπουκάλια, χαρτιά, 

β) από την αποψίλωση ακάλυπτων κοινόχρηστων χώρων, νησίδων και 

γ) τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας στα όρια των οικισμών. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Σύστασης 627/τ.Β/2021) δεν είναι στελεχωμένο με εργατικό δυναμικό, καθώς και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου, της Δ/νσης Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, που εκτελεί τις ανωτέρω εργασίες αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες πυροπροστασίας, καθώς το εργατικό και τεχνικό δυναμικό δεν επαρκεί. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ( JCB) 

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Β΄ ή Α΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 (ΦΕΚ 519/τ. Β΄/6.3.2013) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(*). 

β) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) 
ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής** ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής(**). 
ή 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής(**) και αντίστοιχη εμπειρία, μετά την απόκτηση της άδειας χειριστή. 


Για την ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων 

1) Ισχύουσα Άδεια χειριστή γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 

2) Ισχύουσα Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνική) 

3) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή …….(όπως ακριβώς διατυπώνεται στο Π.Δ. 85/2022) ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ Β Κύκλου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΣ ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή - Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ανθοκηπουρικής ή …(.όπως ακριβώς διατυπώνεται στο Π.Δ. 85/2022 – Επικουρικά Προσόντα) ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΟΑΕΔ, ΕΣΚ, ΤΕΕ Α Κύκλου, ΤΕΣ, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή - Οποιαδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ειδικότητας. ή - Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

Για την κατηγορία ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. 


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και 

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, από 26-04-2024 έως και 02-05-2024 και ώρα λήξης 12:00 μ.μ., αυτοπροσώπως στο ισόγειο του Δημαρχιακού κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη Τ.Κ. 57001, Πληροφορίες στο τηλ.2313-300747.

Περισσότερα: