Δ.Θέρμης: 19.909,44€ για την υποστήριξη λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: 19.909,44€ για την υποστήριξη λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του ΔήμουΟ Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, προϋπολογισμού 19.909,44€ ευρώ με ΦΠΑ 24%. 


Η ανάθεση υπηρεσιών αφορά την υποστήριξη λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης (ΠΚΑ) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την υποστήριξη λειτουργίας εγκαταστάσεων – πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά με την ποδηλασία και την ποδηλατική άθληση και εκμάθηση μέσω παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών βιωματικής εκπαίδευσης (όπως ενδεικτικά με παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο αστικό περιβάλλον, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών, την πρακτική εξάσκηση και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων) και την υποστήριξη λειτουργίας εγκαταστάσεων. A’ ΜΕΡΟΣ: 
Η υποστήριξη λειτουργίας του ΠΚΑ (Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής) του Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και την υποστήριξη λειτουργίας εγκαταστάσεων – πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά με την ποδηλασία και την ποδηλατική άθληση και εκμάθηση θα παρέχεται για χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) εβδομάδων και τριών (3) επιπλέον ξεχωριστών Σαββατοκύριακων, με ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή σε ημερομηνία που θα αποφασίσουν από κοινού, το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Θέρμης με τον ανάδοχο. 

Από αυτές, οι δεκατρείς (13) εβδομάδες θα είναι πενθήμερες (Δευτέρα – Παρασκευή), οι έξι (6) εβδομάδες εξαήμερες (Δευτέρα – Σάββατο) και τρία (3) ανεξάρτητα Σαββατοκύριακα. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται καθημερινά για τρεις (3) ώρες, τις παραπάνω ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, ενδεικτικά, από 18:00 έως 21:00 και θα περιλαμβάνουν: 

1. Διάθεση δυο (2) εγκεκριμένων ατόμων, τα οποία θα βοηθούν, θα καθοδηγούν και θα εκπαιδεύουν τα παιδιά στην σωστή χρήση των υποδομών του πάρκου και του υπάρχοντος εξοπλισμού (ποδήλατα, κράνη, γιλέκα). 

2. Παραχώρηση από τον ανάδοχο προς χρήση δέκα (10) κρανών μεγέθους medium & large, δυο (2) παιδικών ποδηλάτων 14’’ και τεσσάρων (4) ποδηλάτων 24’’. 

3. Διάθεση φαρμακείου πρώτων βοηθειών και παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης. 

4. Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού λειτουργίας του ΠΚΑ που περιλαμβάνει: Αντικατάσταση όπου απαιτείται, φθαρμένων ελαστικών, αεροθαλάμων (σαμπρέλες), τακάκια φρένων και συρματόσχοινων για τα ποδήλατα. Δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση τροχών (ζάντες). 

5. Εκμάθηση ποδηλάτου, με υποστήριξη των παιδιών που δεν γνωρίζουν ποδήλατο, και των βασικών αρχών ισορροπίας με βοηθητικές ρόδες. 

6. Απολογισμός 

7. Η πρόσβαση στο ΠΚΑ θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων και το προσωπικό υποστήριξης του ΠΚΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα προκληθούν από υπαιτιότητα τρίτου. 

8. Η χρήση του ΠΚΑ από γονείς/κηδεμόνες και παιδιά θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του (κανονισμός λειτουργίας ΠΚΑ). 4 

9. Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων το ΠΚΑ παραμένει κλειστό. Για το διάστημα αυτό ο δήμος δεν έχει την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου ποσού στον ανάδοχο. Εφόσον όμως το ΠΚΑ έχει ανοίξει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αναπτυχθούν καιρικά φερόμενα και το ΠΚΑ κλείσει, τότε ο δήμος υποχρεούται στην καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον ανάδοχο. 

10. Το προσωπικό υποστήριξης του ΠΚΑ έχει τη δυνατότητα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του ΠΚΑ, εφόσον συντρέχουν λόγοι ασφάλειας των επισκεπτών όσο και των ιδίων. 
Β’ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΚΑ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης του ΠΚΑ για τις οργανωμένες επισκέψεις σχολείων αφορούν 

α) το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με κενά τα διαστήματα που τα σχολεία θα βρίσκονται σε διακοπές & επίσημες αργίες και δεν θα υλοποιούνται τα μαθήματα στα σχολεία. 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις πρωινές ώρες και το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 εφόσον προκύψουν επισκέψεις σχολείων και θα περιλαμβάνουν: 

1. Διάθεση δυο (2) εγκεκριμένων ατόμων, τα οποία θα ξεναγούν τα παιδιά και θα κάνουν ομιλίες για το αντικείμενο του πάρκου και τη χρήση φιλικών μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, ηλεκτρικό όχημα), θα βοηθούν στην ορθή λειτουργία του, θα καθοδηγούν και θα βοηθούν τα παιδιά στη χρήση των υποδομών του πάρκου και του υπάρχοντος εξοπλισμού (ποδήλατα – μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα). 

2. Διάθεση ενός (1) ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη, επιμέλεια, συντονισμό των σχολείων και σύνταξη απολογιστικού δελτίου. 
Οι επισκέψεις των σχολείων θα προγραμματίζονται μετά από ραντεβού και θα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες 09:00 έως 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ο εκπαιδευτικός χρόνος για ένα τμήμα 25 παιδιών υπολογίζεται ενδεικτικά σε 1½ ώρα.

Μελέτη 2024-Υποστήριξη λειτουργίας ΠΚΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου: 
Τσίτσογλου Παναγιώτα, 
τηλέφωνο 2310-478010, 
email: p.tsitsoglou@thermi.gov.gr.