Δ.Θέρμης: Ανακοίνωση Πρόσληψης 35 ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ωριαία αποζημίωση) για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους ’23-’24 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Ανακοίνωση Πρόσληψης 35 ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ωριαία αποζημίωση) για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους ’23-’24Ο Δήμαρχος Θέρμης σας καλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 35 ατόμων (με ωριαία αποζημίωση) και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αποκλειστική ημερομηνία λήξης την 31 Ιουλίου 2024, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2023-2024.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
από 12 Μαρτίου έως και 27 Μαρτίου 2024.
Κατάθεση στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001, Θέρμη, Ν. Θεσ/κης
α) αυτοπροσώπως,
β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
γ) είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στα προγράμματα "Άθλησης για Όλους", μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 7, παρ. 7.2 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου (ΦΕΚ 461/Β/14-02-2020): 

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (μήνες απασχόλησης), στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. (4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 (5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης). 

(6) Βεβαίωση της ΔΥΠΑ ότι είναι άνεργος (πρόσφατης έκδοσης). Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ανεργίας από το αρμόδιο γραφείο του τ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ). 

(7) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής. 
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: 
(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλήματος.
(3) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας – εντοπιότητας. 

7. 3 Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 

7.3.1 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/Β/14-2-2020) με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. ο Δήμος Θέρμης δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

7.3.1.1 Τυπικά Προσόντα Βασικό Πτυχίο: 

Βαθμός Πτυχίου 
(οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για τη βαθμολογική αντιστοιχία. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
Διδακτορικό: 2 μονάδες. 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. 

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. 

7.3.1.2. Εμπειρία 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη. 

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής: 

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) 


7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 

Πολυτεκνία 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες. 

Ανήλικα τέκνα 
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. 

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα. 

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 


7.3.1.4 Λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: 
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα. 
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. 
• Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα. 
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. 

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι., μέσω προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου. 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). 

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το Δήμο Θέρμης, οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Θέρμης δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα. 

7.4 Για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους που αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. 

Η σχετική προϋπηρεσία είναι προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων. 

7.5 Για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών ( με ακέραιο ποσοστό θέσης) και συγκεκριμένα για έξι (6) θέσεις, δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.


7.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στον πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστημα του Δήμου Θέρμης, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης (www.thermi.gov.gr). Επιπλέον, θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ενώ η δημοσίευση της περίληψης της παρούσας γίνεται σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Θέρμης, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης (www.thermi.gov.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων από την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 έως και 27 Μαρτίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση για ΠΑγΟ 2023-2024 και Υπεύθυνη Δήλωση και να τα υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, (Δημαρχιακό Κτίριο). 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η επιλογή των Π.Φ.Α. θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Δήμου Θέρμης, ως προς τη τήρηση της όλης διαδικασίας και της κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας επιλογής του εν λόγω προσωπικού, όπως αυτή θα οριστεί από το αρμόδιο για διορισμό όργανο. 

Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου Θέρμης και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον στην τριμελούς Επιτροπή των Ενστάσεων του Δήμου Θέρμης ( όπως αυτή θα οριστεί από το αρμόδιο για διορισμό όργανο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου Θέρμης. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. 

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 7.6 ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΦΑ

7.6 (α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. 
Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. 
(γ) Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό - εισηγητικό του φορέα διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώματος συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που εντοπίστηκε από τον έλεγχο. 
Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, ή με εξουσιοδότηση του, του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης. 

7.6.1 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ως φορέας υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. ο Δήμος Θέρμης. 

Δείτε περισσότερα εδώ: