Δ.Θέρμης: 43 θέσεις εργασίας 8/μηνης διάρκειας στη Δ/νση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: 43 θέσεις εργασίας 8/μηνης διάρκειας στη Δ/νση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΑρχίζει σε λίγες ημέρες η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 43 θέσεις (α.π. 11330/14-02-2024, ΑΔΑ 66ΕΘΩΡΣ-35Ρ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8/μηνης διάρκειας για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Δ/νση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
από 25 Φεβρουαρίου 2024 έως και 05 Μαρτίου 2024

Κατάθεση αιτήσεων και δ/κων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Θέρμης, 
Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, 
(Δημαρχιακό Κτίριο), 

απευθύνοντας την προς την 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
υπόψιν κ. Καραμούτσιου Βασιλική 
 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300700, 747, 721).

Επισήμανση: Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και των απαραίτητων δ/κων , την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο υποψήφιος και παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Παράρτημα του ΑΣΕΠ ” 10-06-2021″ καθώς και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 ( σελ. 30-46).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2024 (66ΕΘΩΡΣ-35Ρ)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2024 (623ΞΩΡΣ-3Τ0)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 70ο έτου ηλικίας