Η Εφορία στέλνει κλήσεις για πληρωμή φόρων και προστίμων του παρελθόντος - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η Εφορία στέλνει κλήσεις για πληρωμή φόρων και προστίμων του παρελθόντος«Ραβασάκια» με πρόστιμα για φορο-αμαρτίες του παρελθόντος λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες φορολογούμενοι. Ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς «τρέχει» να προλάβει να ελέγξει εκκρεμείς υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, συγκεντρωτικών καταστάσεων, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων, που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι, που έχουν ήδη λάβει τη «λυπητερή» από την Εφορία, καλούνται να εξοφλήσουν τα πρόστιμα εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.
 Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

Ήδη 89.494 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά, για να απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2018, έλαβαν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ με την οποία καλούνται να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος και το πρόστιμο το οποίο είναι ισόποσο των τελών.

Με βάση τις διατάξεις περί πενταετούς παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, αν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν έχει αποσταλεί ραβασάκι προσδιορισμού φόρου για υποθέσεις του έτους 2017, ο φάκελος μπαίνει στο ράφι, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις οι οποίες μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο παραγραφής κατά ένα έτος ή να ανατρέξουν ακόμα και στη δεκαετία. Οι εξαιρέσεις επεκτείνουν το χρόνο παραγραφής κατά ένα ακόμη έτος ή στη δεκαετία για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. 

Η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής παρατείνεται κατά ένα ακόμη έτος εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από την 1.1.2019 και μετά.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται

«Ραβασάκι» λαμβάνουν οι φορολογούμενοι για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ανακριβή δήλωση ή καθόλου δήλωση αναδρομικών ποσών αποδοχών που εισπράχθηκαν εντός του 2017 και αφορούν παλαιότερα έτη.

Ανακριβή δήλωση ακαθάριστων εσόδων ή δαπανών της διαχειριστικής περιόδου 2017 για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις καθώς επίσης και μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.

Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση 2012 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τα οποία απέκτησαν το 2017.

Μη υποβολή δήλωσης φορολογουμένων για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. Ο εντοπισμός των φορολογουμένων αυτών έγινε κατόπιν διασταύρωσης των εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το έτος 2017.