Κρασί: Παράταση στα επενδυτικά προγράμματα των οινοποιητικών επιχειρήσεων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Κρασί: Παράταση στα επενδυτικά προγράμματα των οινοποιητικών επιχειρήσεων


Έως και την 1η Δεκεμβρίου παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τα επενδυτικά προγράμματα των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού τομέα.


Πρόκειται για τις παρεμβάσεις 

Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και 

Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής»

σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 20232027.

Να σημειωθεί ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων. Αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η καλύτερη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα αξίας.

Έμφαση δίνεται επίσης, σε επενδύσεις που εξυπηρετούν το στόχο της αύξησης του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση, βιολογικών οίνων) και σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από ΜΜΕ και συλλογικές δομές.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων


Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου, καθώς και οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων.


Οι παρεμβάσεις

Η παρέμβαση Π2-58.6 εξυπηρετεί τον τομεακό στόχο σχετικά με τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης.

Αντίστοιχα, η παρέμβαση Π2-58.6 αφορά σε ενισχύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής με τη βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης των υδάτων, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας και την υποκατάσταση ενέργειας μέσω ΑΠΕ.


Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση, βιολογικών οίνων) κατά 5%.

Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται τουλάχιστον στα 30 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


in.gr