Χαλκιδική: Απαγορεύεται η κολύμβηση σε τμήμα γνωστής παραλίας - Πρόβλημα με τον βιολογικό! - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Χαλκιδική: Απαγορεύεται η κολύμβηση σε τμήμα γνωστής παραλίας - Πρόβλημα με τον βιολογικό!
Απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας της Νικήτης

Την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους, της χρήσης τμήματος της παραλίας της Νικήτης στη Χαλκιδική ανακοίνωσε με απόφασή της, Κατερίνα Ζωγράφου, καθώς μετά από σχετικές μετρήσεις διαπιστώθηκε πως τα νερά είναι ακατάλληλα, λόγω της συνεχούς απορροής επιβαρυμένων νερών στην περιοχή από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός).

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των θαλάσσιων υδάτων από 28 Ιουλίου και μέχρι 9 Αυγούστου καθιστώντας ακατάλληλο για κολύμβηση τμήμα της παραλίας και συγκεκριμένα εκεί όπου καταλήγουν τα νερά από την ΕΕΛ, λόγω της υπολειτουργείας του.

Πρόκειται για απαγόρευση σε μήκος ακτογραμμής 100 μ. εκατέρωθεν του αμμοκράτη με με συντεταγμένες (wgs84= X: 40.2220450 Ψ: 23,6565620, ΕΓΣΑ= Χ: 470630.38171356 Ψ:4452172.9545866), που βρίσκεται μετά το λιμάνι της Νικήτης στην περιοχή Αγ. Βαρβάρα.

Θα ακολουθήσουν νέες μετρήσεις τις επόμενες ημέρες και εφόσον τα αποτελέσματα είναι εντός ορίων θα υπάρξει άρση της απαγόρευσης.


Αναλυτικά στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν. 3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Την υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/2016 (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης “ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
3. Την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.Β/26-02-2009) “Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 2006/7/ΕΚ”
4. Την με αριθμ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ458/τ.Β/07.02.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.
5. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων κολύμβησης της Π.Ε. Χαλκιδικής της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου 2022 – 2023
6. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
7. Η υπ’αριθμ.: 4386/24-09-1985 (ΦΕΚ 573΄Β/25-9-2985) Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής “Περί των όρων διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
σε φυσικούς αποφέκτες του Νομού Χαλκιδικής”.
8. Τη με αριθμό 352940/1485/13.06.2021 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής περί χαρακτηρισμού ακτών κολύμβησης της ΠΕ Χαλκιδικής για το έτος 2023.
9. Την από 09.08.2023 δειγματοληψία της Υπηρεσίας μας
10. Τα από 28-7-2023 και από 9-8-2023 αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων θαλάσσιων υδάτων τα οποία είναι εκτός ορίων και τα καθιστούν ακατάλληλα για κολύμβηση
11. Την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ

Α. Την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους, της χρήσης της ακτής κολύμβησης στη παραλία Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα στα σημεία από
την εκβολή του ρέματος στο οποίο διατίθενται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της Ε.Ε.Λ. Νικήτης, και συγκεκριμένα τον πρόχειρο αμμοκράτη με συντεταγμένες (wgs84= X: 40.2220450 Ψ: 23,6565620, ΕΓΣΑ= Χ: 470630.38171356 Ψ:4452172.9545866), για μήκος ακτογραμμής 100 μέτρων εκατέρωθεν, λόγω συνεχούς απορροής επιβαρυμένων νερών στη αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή.

Β. Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη «Απαγορεύεται η κολύμβηση» στην αναφερθείσα ακτή κολύμβησης και την ενημέρωση
του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο με ευθύνη του Δήμου Σιθωνίας.

Γ Ο Δήμος Σιθωνίας να ενημερώσει την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χαλκιδικής για την αποκατάσταση της βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της μονάδος Ε.Ε.Λ. αποστέλλοντας και εργαστηριακά αποτελέσματα από τα επεξεργασμένα λύματα που διατίθενται στο εν λόγω ρέμα, αλλά και από την αναφερθείσα θαλάσσια περιοχή στην οποία καταλήγει το εν λόγω ρέμα.

Δ. Οι Λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση εφαρμογής της παρούσας
απόφασης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ