ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για οδηγούς στο δήμο Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για οδηγούς στο δήμο Θέρμης


Προσλήψεις για οδηγούς Γ’ κατηγορίας στο δήμο Θέρμης μέσω ΑΣΕΠ.


Προσλήψεις για οδηγούς Γ’ κατηγορίας στο δήμο Θέρμης μέσω ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τετράμηνη σύμβαση εργασίας.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών ( Γ΄ κατηγορίας):

➛Ισχύουσα Άδεια Οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
➛Ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ)
➛Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων…(όπως ακριβώς διατυπώνεται στο Π.Δ. 85/2022) ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ Β Κύκλου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΣ ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
➛Οποιαδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ειδικότητας ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 24 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
➛αυτοπροσώπως στο ισόγειο του Δημαρχιακού κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη Τ.Κ. 57001 ή
➛στην ηλεκτρονική Δ/νση: info@thermi.gov.gr