Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Μέχρι 3/5 οι αιτήσεις - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Μέχρι 3/5 οι αιτήσειςΠροκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για την πρόσληψη 170 ωρομισθίων καθηγητών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) για την πρόσληψη 170 καθηγητών (131 στο τμήμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 34 στο τμήμα τεχνικής εκπαίδευσης και 5 στο τμήμα στρατιωτικής εκπαίδευσης) ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Η επιλογή αυτών που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό διενεργείται από τριμελείς επιτροπές ή από τον διοικητή της σχολής σε περίπτωση που η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες.

Οι υποψήφιοι-ες που επιθυμούν να προσληφθούν στις εν λόγω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) στη Σχολή μέχρι την 3 Μαΐου 2022.

Η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση: 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 3 Μαΐου 2022 το αργότερο.

Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από αυτή, θα γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία/κινητοποίηση υπαλλήλων του φορέα έκδοσης πιστοποιητικού/δικαιολογητικού, νοσηλεία σε νοσοκομείο του υποψηφίου), η εξέταση των οποίων εναπόκειται στην κρίση της επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα κτηθέντα μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση.

Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, βάση των προσόντων που απαιτεί η προκήρυξη και όχι βάση των κατεχομένων από τους υποψηφίους, αναφέρει η σχετική προκήρυξη.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

👉 Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ. Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00,

👉 Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 2203 και Fax: 24310-74233 και

👉 Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: smy-tpee@army.gr).

newsbomb.gr