Ανακοίνωση προσλήψεων επτά (7) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση προσλήψεων επτά (7) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας

 

Ο Δήμος Θέρμης σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον σχετικά με την υπ. αριθμ. 27968/10-06-2021 Ανακοίνωση Πρόσληψης επτά (7) ατόμων, ειδικότητας 
  • ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ), ( 2 θέσεις ) και 
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις) 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών ( Ιούνιος-Ιούλιος 2021) για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 
1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και 
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001. 
Ώρες Προσέλευσης 08:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια