Δ.Θέρμης: Αναλυτικά, ποιες είναι οι αρμοδιότητες κάθε Αντιδημάρχου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Αναλυτικά, ποιες είναι οι αρμοδιότητες κάθε Αντιδημάρχου


Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ο δήμαρχος Θέρμης. Περιλαμβάνει συνολικά επτά αντιδημάρχους των οποίων η θητεία ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Παραθέτουμε αναλυτικά τις αρμοδιότητές τους:

Αντιδήμαρχοι:

Απόστολος Τσολάκης 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του).

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με τις Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).

• Tην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος εσόδων και περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων προς το Δήμο οφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων, τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου).

• Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και ενδεικτικά την έκδοση και υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαιρουμένων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκε στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Επιπλέον τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης κ.λπ.

• Την ευθύνη λειτουργίας του Υπόγειου Δημοτικού χώρου στάθμευσης.

• Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

• Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τσολάκης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Α.1 Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα:
• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Α.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Α.3. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Α.4. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Απόστολος Τσολάκης ορίζεται επίσης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.Στέργιος Γκιζάρης 
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μέριμνα για τη διαχείριση αποβλήτων συγκεκριμένα ογκωδών αντικειμένων.

• Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας, και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας)

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που χορηγούνται σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κ.λπ.).

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοιμητηρίων.

Β. 1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Θέρμης

• Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης.

• Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου.

• Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Β.2. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Γκιζάρης Στέργιος ορίζεται επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β.3. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Β.4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λπ. συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Β.5. Τέλος, εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .Στυλιανός Αποστόλου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους ,την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο).

• Την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.

• Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών δια βίου μάθησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θέρμης).

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισμού και Νέας γενιάς (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

• Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών τμήματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου (εκτός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”την εποπτεία των οποίων θα αναλάβει εντεταλμένος σύμβουλος) (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου, την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού στις μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί), την άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία).

Γ.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.

2. Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.

3. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.

4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.

5. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Γ.2. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Αποστόλου Στυλιανός ορίζεται επίσης Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γ.3. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Γ.4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λπ. συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Γ.5. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014.Βασίλειος Μουστάκας
 Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας με αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας καθώς και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.


Δ.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών

• Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.

• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.

• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες (πλην του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης) που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών

• Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Δ.2. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Μουστάκας Βασίλειος ορίζεται επίσης αναπληρωτής του αντιδημάρχου κ. Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ.3. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Δ.4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Δ.5. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Παναγιώτης Πονερίδης
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως άμισθος με αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών των πάσης φύσεως μέσων και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μέριμνα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης)

2. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων)


3. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου, την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών).

Ε.1. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Πονερίδης Παναγιώτης ορίζεται επίσης αναπληρωτής του αντιδημάρχου κ. Αποστόλου Στυλιανού ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε.2 . Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα
• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ε.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ε.4. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014.

Σπυρίδων Γαντάς 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) με αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.


Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις, τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής αποβολής.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Β. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα
• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Γ. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λπ. συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014.


Σωκράτης Σαμαράς
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ως άμισθος με αρμοδιότητες:

1. Την υπογραφή, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας:

α. Του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης, την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας.

β. Tου Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη και εισήγηση των αναγκών τροποποίησης/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.

γ. Tου Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων, τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.

2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα. Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014.


Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.


Εντεταλμένη Σύμβουλος
Χατζηδημητρίου Φανή, 
Εντεταλμένη Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.
Δεν υπάρχουν σχόλια