Τελευταία Νέα:

Πληττόμενοι Ιουλίου: Ένταξη νέων ΚΑΔ για αναστολή συμβάσεων εργασίας & αποζημίωση ειδικού σκοπού


Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων– εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268),

με την οποία προστίθενται νέοι ΚΑΔ στους πληττόμενους του Ιουλίου για αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού

Αναλυτικά:
Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:
«Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο,
 βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής».

Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II:
i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν κλειστά ως εξής:
92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού


93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)


93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοποι


H περίπτωση του ΚΑΔ 88.10 τροποποιείται ως ακολούθως:

88.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14) ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2268), όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια