Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Προκήρυξη για την πρόσληψη 4 καθαριστριών εσωτ. χώρων για 2 μήνεςΑπό τον Δήμο Θέρμης ανακοινώθηκε η υπ. αριθμ. 17486/28-05-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριων (Καθαριστές/Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων) με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου:
Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών δεν υφίσταται προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων πλην δύο ( 2) μόνο καθαριστριών που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των κτιριακών υποδομών του Δήμου και στις τρεις δημοτικές ενότητες.

Το προσωπικό που έχει διατεθεί προσωρινά από τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΙΔΑΧ και συμβάσεις έργου) επανήλθε στους χώρους εργασίας των για την σχολαστική καθαριότητα των σχολικών μονάδων που ήδη λειτουργούν και συνεπώς, δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό από άλλες υπηρεσίες (βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,δημοτικά σχολεία,υπηρεσία καθαριότητας δήμου κλπ) καθώς από 1ης Ιουνίου 2020 έχει ανακοινωθεί η έναρξη των δημοτικών σχολείων και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών.

Τέλος, υφίσταται επιτακτική ανάγκη σχολαστικής καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων (κτίρια Οικονομικής Υπηρεσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, ΚΕΠ, Υπόγειος σταθμός οχημάτων, γραφείο πληροφορικής, τμήμα παιδείας κλπ), προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου, διότι συνεχίζει να υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας.

Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών /τριων (Καθαριστές /Καθαρίστρι ες εσωτερικών χώρων) Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.


3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης.


Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: info@thermi.gov.gr από 29-05-2020 έως και 03-06-2020.

Πληροφορίες στο τηλ. 2313-300742, 743, 747.

Δεν υπάρχουν σχόλια