Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ.δικαίου ορ.χρόνου από το ΝΠΔΔ (δίμηνα)


Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», 
ανακοινώνει ότι θα ̟προβεί στην ̟πρόσληψη
έκτακτου ̟προσω̟πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών α̟πό την υ̟πογραφή της σύµβασης, για την αντιµετώ̟πιση έκτακτων αναγκών, συνολικά δύο (2) θέσεων ̟προσω̟πικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και ειδικότερα για την κάλυψη άµεσων αναγκών ̟που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Α̟πασχόλησης Παιδιών µε Ανα̟πηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ): 

• Δύο (2) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (8ωρης α̟πασχόλησης)
ΕΙΔΙΚΑ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 • Πτυχίο 
 • ή δί̟πλωµα 
 • ή α̟πολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ε̟πιµελητών Πρόνοιας 
 • ή Κοινωνικών Φροντιστών 
 • ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 
 • ή Βοηθών Βρεφονη̟πιοκόµων-Παιδοκόµων 
 • ή Βοηθών Βρεφοκόµων 
 • ή Βοηθών Βρεφονη̟πιοκόµων 
 • ή Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων 
 • ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας και Έκφρασης 
 • ή αντίστοιχο ̟πτυχίο 
 • ή δί̟πλωµα 
 • ή α̟πολυτήριος τίτλος 

των ̟παρακάτω σχολικών µονάδων: 
 • ΙΕΚ 
 • ή Ε̟παγγελµατικού Λυκείου 
 • ή Τεχνικού Ε̟παγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σ̟πουδών 
 • ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
 • ή Τεχνικού Ε̟παγγελµατικού Λυκείου 
 • ή Ε̟παγγελµατικής Σχολής 
 • ή Τεχνικής Ε̟παγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκ̟παίδευσης 
 • ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 
 • ή ν. 3475/2006 
 • ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδα̟πής ή αλλοδα̟πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟πό υ̟ποψήφιο µε τα ανωτέρω ̟προσόντα) 

α) Ο̟ποιοδή̟ποτε ̟πτυχίο ή δί̟πλωµα ή α̟πολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκ̟παίδευσης της ηµεδα̟πής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟πής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,


β) Εξειδικευµένη εµ̟πειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην ̟παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέµατα ανα̟πηρίας.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ • Οι υ̟ποψήφιοι ̟πρέ̟πει να είναι Έλληνες ̟πολίτες
• Να έχουν ηλικία α̟πό 18-65 ετών.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟που τους ε̟πιτρέ̟ει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης ̟που ε̟πιλέγουν.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους και το α̟ποδεικτικό της ειδικότητάς τους, ̟πρέ̟ει να υ̟ποβάλουν υ̟ποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Πρόσφατο Πιστο̟ποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Υ̟πεύθυνη δήλωση ̟που θα αναφέρουν ότι
    α.δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υ̟παλληλικού κώδικα
    β.διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟που τους ε̟πιτρέ̟ει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων και ότι     γ.δεν έχουν το κώλυµα του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟ποβάλλουν την αίτησή τους και τα α̟παραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆., (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστηµα Τριλόφου, Πλατεία ∆ηµαρχείουΤρίλοφος, τηλ: 23923/30-213, 219) α̟πό18 /1 έως και 27/01/2020 α̟πό 8:00 ̟µ έως 15:00 µµ.

Λόγω του ε̟πείγοντος της ̟πρόσληψης, η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται δια χειρός και όχι ταχυδροµικά στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Περισσότερα εδώ: 
diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια