Τελευταία Νέα:

Προσλήψεις καθηγητών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη


Προσλήψεις οχτώ (8) θέσεων καθηγητών για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΦΩΚΑ», οδός Πλήθωνος Γεμιστού 1, Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2019 - 2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη πρόσληψη σε έντυπη μορφή, γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στη ΣΣΑΣ, στη διεύθυνση Στρατόπεδο «ΦΩΚΑ», οδός Πλήθωνος Γεμιστού 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54638 από την 03 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ήτοι έως και την 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου ή courier, στη διεύθυνση Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Στρατόπεδο «ΦΩΚΑ», οδός Πλήθωνος 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54638 και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο έως και την 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Αποδεικτικό στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή το courier, η οποία πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 6(η) που προβλέπει η προκύρηξη.

Οι υποβάλλοντες την αίτηση με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή αποστέλλουν παράλληλα ηλεκτρονικό μήνυμα (ssas@army.gr), γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΣΣΑΣ, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται: Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr)

Στην ιστοσελίδα της ΣΣΑΣ (www.ssas.army.gr)

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr/briefing- el/prokirixeis-el.html)

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια