Τελευταία Νέα:

Ακίνητο αναζητά να μισθώσει ο Δήμος Θέρμης για να στεγάσει το Αρχείο

Προκειμένου ο Δήμος Θέρμης να προβεί στη μίσθωση ενός ακινήτου πλησίον του
Δημαρχείου Θέρμης για τη στέγαση του αρχείου του Δήμου Θέρμης, 

καλεί τους ενδιαφερόμενους που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων 

ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον ενενήντα (90) τετραγωνικών μέτρων, με κεντρική θέρμανση και W.C. και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης με αίτηση που θα καταθέσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου και της θέσης στην οποία βρίσκεται (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και 
1) το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, 
2) την οικοδομική άδεια, 
3) την εγκεκριμένη κάτοψή τους, 
4) την υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης των όρων της διακήρυξης και αποδοχής τους, 
5) τα πιστοποιητικά βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο περί μη υποβολής κατασχέσεων στο ακίνητο (σε περίπτωση που η έκδοσή τους είναι χρονοβόρα ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις)
6) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Πληροφορίες: Δήμος Θέρμης, γραφείο προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαδημητρίου Νίκη, τηλ. 2310478018, τηλεομοιοτυπία (φαξ) 2310478046, ηλεκτρονική διεύθυνση n.papadimitriou@thermi.gov.gr.

Η διακήρυξη και η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρμης, στη διεύθυνση:www.thermi.gov.gr (Ενημέρωση – Διακηρύξεις) 

Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  και σε εμφανές σημείο του Δημαρχείου της Θέρμης στον πίνακα ανακοινώσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια