Τελευταία Νέα:

4 προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός: ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: Improving the conservation of the priority plant in the cross border area (ακρωνύμιο: Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Αναδόχων - φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ανάδοχος ΠΕ Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση 2μηνης διάρκειας, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Παραδοτέο 3.1.1 Ένας ανάδοχος για τη διενέργεια έρευνας για τον καθορισμό ειδών-στόχων του Έργου. Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: Ο ανάδοχος του έργου θα κάνει την επιλογή των επιλέξιμων φυτικών ειδών και υποειδών και στη συνέχεια μεταξύ αυτών την ιεράρχηση των 72 ειδών προτεραιότητας που θα είναι φυτά-στόχοι του προγράμματος (κατώτερος στόχος).

Αυτή η διαδικασία θα προσδιορίσει τα είδη φυτών προτεραιότητας που εμφανίζονται στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα: α) τα αξιολογημένα ως σπάνια και απειλούμενα (κρισίμως κινδυνεύοντα, τρωτά) ή σχεδόν απειλούμενα φυτά που απαντούν στην Ελλάδα και χώρα εταίρο (φυτά που αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων της IUCN είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο) και ειδικά για τη χώρα εταίρο τα προτεινόμενα είδη για το εθνικό Red Data Book (σύμφωνα με τις οδηγίες από τους εταίρους), (β) τα καθορισμένα Άλλα Σημαντικά Είδη του ελληνικού δικτύου ΦΥΣΗ 2000 που επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στη χώρα εταίρο (κυρίως τοπικά βαλκανικά ενδημικά), (γ) τα καθορισμένα βασικά είδη φυτών ή είδη-κλειδιά (key species, trigger species) από το δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών Φυτών της χώρας εταίρου (Important Plant Areas) που επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα (κυρίως τοπικά βαλκανικά ενδημικά). (δ) τα ελληνικά ενδημικά φυτά ή τα ενδημικά φυτά της χώρας εταίρου που απαντούν στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος. Αυτές οι κατηγορίες (α, β, γ και δ) θα αποτελέσουν τις δεξαμενές ειδών για να επιλεγούν τα είδη προτεραιότητας στα οποία στοχεύει το έργο (περίπου 100 είδη και υποείδη υπολογίζονται για τις κατηγορίες α, β, και γ και περίπου 100 είδη για την κατηγορία δ, εκ των οποίων συνολικά 72 θα είναι ο κατώτερος στόχος του έργου. αναπαραγωγής και εκτός τόπου διατήρησης αυτών των φυτών (α, β, γ, και δ) στις εγκαταστάσεις του ΒΒΚΚ (Θέρμη και Ποντοκερασιά). Αυτή η διαδικασία θα καταδείξει τα φυτά με μικρή πιθανότητα επιτυχίας στην αναπαραγωγή και διατήρηση εξαιτίας του ιδιαίτερου βιολογικού τους κύκλου και/ή των ειδικών οικολογικών τους απαιτήσεων (δεν θα δοθεί προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
- Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συστηματική Βοτανική ή Φυτοκοινωνιολογία της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. - Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
1 Ανάδοχος ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τις 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος του Έργου: Improving the conservation of the priority plant in the cross border area, Θέρμη Θεσσαλονίκης 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Παραδοτέο 1.1.2. Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: Ο ανάδοχος θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης διασυνοριακής συνεργασίας, με έμφαση στην επιστημονική παρακολούθηση των παραδοτέων που σχετίζονται με τις υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές. Επίσης, θα συγκεντρώσει την απαραίτητη πληροφορία για την κατάρτιση των ελέγχων προόδου σε εξαμηνιαία βάση. Ειδικότερα το έργο του αναδόχου αφορά: -Παρακολούθηση των έργων υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής. - Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του φορέα σχετικών με θέματα γύρω από τις υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές για την προστασία της βιοποικιλότητας. - Συνολικό εξαμηνιαίο απολογισμό (ex post assessment) και κατάρτιση των project reports. - Αναφορά χρονοπρογραμματισμού (time schedule report) συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των ενδιάμεσων ορόσημων και την καθοδήγηση για την τήρησή τους καθώς και της οργάνωσης παράδοσης των παραδοτέων του φορέα. - Υποστήριξη στη σύνταξη/διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης του φορέα και ειδικότερα των έργων υποδομής. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
- Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής συνεργασίας. 
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δημόσιο φορέα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και υποδομών, και την παρακολούθηση και τήρηση φακέλων έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων. - Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
1 Ανάδοχος ΠΕ Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση 6μηνης διάρκειας, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Παραδοτέο 4.1.2 Ανάπτυξη πολυχρηστικού φυτωρίου σε χαμηλό υψόμετρο Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί θερμοκηπιακό συγκρότημα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή και την καλλιέργεια των ειδών προτεραιότητας που θα συλλεχθούν από την επιλέξιμη περιοχή του έργου. Το συγκρότημα θα αποτελείται από 6 πειραματικά θερμοκήπια το καθένα από τα οποία θα σχεδιαστεί ώστε να έχει τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος που θα εξασφαλίσουν τη σωστή αύξηση/ανάπτυξη των φυτικών ειδών. Οι χώροι αυτοί θα καλύψουν απαιτήσεις αναπαραγωγής και καλλιέργειας και θα εξοπλιστούν με τα κατάλληλα συστήματα. Οι κλιματικές συνθήκες θα ελέγχονται από έναν αυτόματο ελεγκτή που θα εγκατασταθεί μέσα στους χώρους του θερμοκηπιακού συγκροτήματος. Παράλληλα στο φυτώριο θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σκίασης για τα ζωντανά φυτά που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την προφύλαξή τους από την απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία με σκοπό τη σταδιακή τους προσαρμογή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών των συνθηκών περιβάλλοντος των θερμοκηπιακών χώρων (έλεγχος, αερισμός, δροσισμός κτλ), τον σχεδιασμό του θερμοκηπιακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων, τον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και τέλος την επιστημονική παρακολούθηση του έργου που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θερμοκηπίων. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 - Πτυχίο Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αρδευτικών συστημάτων σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες, 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
1 Ανάδοχος ΠΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης, Θέρμη Θεσσαλονίκης 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά: Παραδοτέο 3.1.4 & 5.1.3 Αρχιτεκτονική τοπίου Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: Συνολικά, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα από τις δοκιμές της αναπαραγωγής και της αύξησης των φυτών προτεραιότητας προκειμένου να ομαδοποιήσει τα είδη με σκοπό τη δημιουργία ειδικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες θα είναι λειτουργικές και βιώσιμες απεικονίσεις με την πάροδο του χρόνου, αισθητικά ευχάριστες και σε σωστή διάταξη ώστε να εξυπηρετήσουν δράσεις εκτός τόπου διατήρησης, εκπαιδευτικούς σκοπούς και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η πιλοτική εφαρμογή των ενοτήτων με τα αυτοφυή είδη θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες περιοχές (παρτέρια) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη και στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων (Κιλκίς) εξυπηρετώντας τόσο την έρευνα όσο και την εκπαίδευση. Επιπλέον, η διερεύνηση του πώς τα εξημερωμένα είδη της άγριας χλωρίδας της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος μπορούν ευρέως να χρησιμοποιηθούν στη φυτοκομία και στην αρχιτεκτονική τοπίου μέσα από μια στρατηγική αειφορικής αξιοποίησης θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά για το Έργο. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
- Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχιτεκτονική τοπίου. 
- Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 
-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό βοτανικών κήπων με την αξιοποίηση των ελληνικών αυτοφυών φυτών. 
- Εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
- Γνώση χειρισμού Η/Υ, 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 Α.Κ., (έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Για την αριθμ. 876/15-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.)ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ.604 58, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 471110, εσωτ.0-210 & 0-220 (Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος). 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-04-2019, (14.00μ.μ.) 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΔ9ΟΞ3Μ-ΘΦ7/document

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια