ΑΠΘ: Αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΠΘ: Αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού


Το υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε την υλοποίηση ενός ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο μηνών.


Φορέας υλοποίησης είναι το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 08/05/2024 έως 05/07/2024. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος είναι δυνατόν να τροποποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Ο αριθμός των καταρτιζόμενων θα είναι έως 50 άτομα. 
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 27/03/2024 μέχρι και 05/04/2024 (ταχ. δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κτήριο Διοίκησης (2ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, και ώρες 9.00-14.00 μ.μ.).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.


Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ. 
Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. 

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εκτός Θεσσαλονίκης.