Δήμος Θέρμης: Ποιοι ορίζονται από τον δήμαρχο ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ποιες υπηρεσίες τους αναθέτει - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δήμος Θέρμης: Ποιοι ορίζονται από τον δήμαρχο ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ποιες υπηρεσίες τους αναθέτει


Ο δήμαρχος Θέρμης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Eντεταλμένους Συμβούλους, χωρίς αμοιβή, με διάρκεια θητείας από 26/01/2024 μέχρι και 31/01/2025 και τους αναθέτει την εποπτεία των υπηρεσιών και τον συντονισμό των δράσεων, ως ακολούθως: 


1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ισδρά Ανέστη, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτει: 

• Tην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος εσόδων και περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων προς το Δήμο οφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη βεβαίωση των εσόδων , την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων , τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας , τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου ). 

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων ( ενδεικτικά την εισήγηση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τη λειτουργία και το περιβάλλον του Δήμου πχ καθορισμός χώρων και όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή των,καθορισμό των προδιαγραφών και όρων της υπαίθριας διαφήμισης, την έκδοση και υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμοδιότητες του τμήματος που προβλέπονται στον ΟΕΥ. 


2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Βογιατζή Παντελή, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτει:

• Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών 

• Την εισήγηση και παρακολούθηση των προμηθειών που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο. 

• Την εποπτεία για το σχεδιασμό και την εισήγηση της μελέτης, του σχεδιασμού και της εισήγησης προτάσεων και μελετών για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο. 

• Τη ευθύνη της συγκέντρωσης, τήρησης , επεξεργασίας και αξιολόγησης στοιχείων και δεδομένων από την εκτέλεση των λειτουργιών της υπηρεσίας ανακύκλωσης. 


3. Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα. Βελονά Ελισάβετ, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο και της αναθέτει:

 • Την μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απαευθύνονται στους νέους σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας. 

• Την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και υλοποίησης προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και Δια Βίου Μάθησης που αφορούν τη νεολαία) και δράσεων που αφορούν τους τομείς Νέας Γενιάς καθώς και αυτών που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

• Την εποπτεία και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη δημιουργία, την λειτουργία και την υποστήριξη Συμβουλίων Νέων στο Δήμο Θέρμης,κσθώς και των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούν. 

• Την συμβολή στη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.

• Την παραγωγή και προώθηση προτάσεων για θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Εξουσιοδοτεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας του. 

Επισημαίνεται σε όλους τους Εντεταλμένους Συμβούλους η υποχρέωσή τους για την έγκαιρη και ομαλή συνεργασία τους με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους. 

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος.