Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής για 31/1/2024 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής για 31/1/2024


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4455/2018, και ισχύει σήμερα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης την 31η-1-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Οδικών Δικτύων Περιοχής Δήμου Θέρμης» 

2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: 
«Συντήρηση & επισκευή λεβητοστασίων & εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμης» 

3. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: 
«Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης»  

5. Έγκριση τροποποίησης της από 30/6/2021 σύμβασης με την ΑΝΕΘ, για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την έκδοση αδειών και την διοίκηση – επίβλεψη των εργασιών για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού «Αγροτική Φωλιά» στον Τρίλοφο Δήμου Θέρμης, (ως προς το άρθρο 10 που αφορά τα οριζόμενα Μέλη Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Δημοτική Επιτροπή Tηλ.: 2313 300772 – 2313 300763 e-mail: dimotiki_epitropi@thermi.gov.gr 

6. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 375/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό μελών της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Θέρμης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού Περικλέους Δημοτικής Ενότητας Μίκρας Δήμου Θέρμης 

7. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του αιρετού Σ.Γ. (ΚΛ. Αριθμ. 2514/9/21/62-ζ΄/17.1.2024) σε προκαταρκτική εξέταση κατ’ άρθρο 31 παρ.2 ΚΠοιν Δ ενώπιον του Τ.Τ. Θέρμης για την παροχή εξηγήσεων αναφορικά με τροχαίο που έλαβε χώρα στη Θέρμη (σχετική η ΕΓ52/22/20 από 31.8.2023) παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση της υπαλλήλου Ι.Γ. (ΚΛ. Αριθμ. 2514/9/21/62-ζ΄/17.1.2024) σε προκαταρκτική εξέταση κατ’ άρθρο 31 παρ.2 ΚΠοιν Δ ενώπιον του Τ.Τ. Θέρμης για την παροχή εξηγήσεων αναφορικά με τροχαίο που έλαβε χώρα στη Θέρμη (σχετική η ΕΓ52/22/20 από 31.8.2023) παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

10. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Αναστασίας 54 της Κοινότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης 

11. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ της εταιρίας «CAESAR’S CLUB MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E» στο 5ο χλμ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΘΕΡΜΗΣ αγροτεμάχιο 48, στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης του Δήμου Θέρμης. 

12. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Τ.Α.) 13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από ΤΑΠ (Τ. Β., Τ. Ε., Τ. Μ., Ζ. Π.) 14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ «MARS» για έξοδα διοργάνωσης Διασυλλογικού Τουρνουά) 

15. Σύσταση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων Δήμου Θέρμης 2024