Αιτήσεις εως 27/8 για 1.180 οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αιτήσεις εως 27/8 για 1.180 οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης


Τρεις διαγωνισμοί για την πρόσληψη συνολικά 1.180 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2021.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 779 Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς, 200 στο Πολεμικό Ναυτικό και 201 στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη. Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 27 Αυγούστου ως εξής: Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. Στο μεταξύ, οι επιτυχόντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) στον διαγωνισμό πρόσληψης του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Κοινού Νομικού Σώματος θα κληθούν για κατάταξη εως 27 Αυγούστου 2021.

Προσόντα και κριτήρια

Για τους εφέδρους θα πρέπει να µην έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1994 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη. 

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.). 

Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 9. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία. 

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας. Στους έφεδρους και στους οπλίτες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών να µην τους έχουν επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. Να µην έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µαθητές παραγωγικών σχολών, µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).