ΔΕΥΑΘ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη Υδρονομέα με σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΔΕΥΑΘ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη Υδρονομέα με σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου


Ανακοίνωση για την πρόσληψη Υδρονομέα Ύδρευσης , εργασίας ορισμένου χρόνου στους Ταγαραδες.


1. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: 
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο . 
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς: 
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.


2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων στην οποία θα απασχοληθούν. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
2) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. 

Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης. 
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. 

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. 

Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.


3. Εκλογή υδρονομικών οργάνων 

Το υδρονομικό όργανο θα εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Λόγω επανάληψης της διαδικασίας που οφείλεται στην υπαναχώρηση αιτούντων και καθώς έχει παρέλθει αρκετός χρόνος χωρίς να έχουν τοποθετηθεί υδρονομέας στο ανωτέρω Τ.Κ. στην περίπτωση που ο υποψήφιο είναι ένας θα γίνει άμεσα η τοποθέτηση του καθώς δεν θα υπάρχει λόγος επιλογής. 

Ο διορισμός του υδρονομέα αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2). Οι αποδοχές του εκλεγμένου υδρονομέα θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. 


4. Αναδιορισμός 

Τα Υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 


5. Καθήκοντα Υδρονομέα 
(σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων») 

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως. 

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. 

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. 

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. 

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. 


6. Δημοσίευση Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., των Δημοτικών Καταστημάτων Θέρμης, στον Δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: http://www.deya-thermis.gr/ και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 


7. Αιτήσεις ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 06/05/2021 Έως 13/05/2021 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Θέρμης στην οδό Παλαιολόγων 4 Θέρμη. 

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Παλαιολόγων 4 Θέρμη και συγκεκριμένα στην κ. Καραμβαλάση Γεωργία ( τηλ.2310-460534) & Κωστίκα Μαρία (τηλ.: 2310-460532) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως και 15:00. 

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια