Πρόσληψη 11 ατόμων στην Καθαριότητα του δήμου Θέρμης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσληψη 11 ατόμων στην Καθαριότητα του δήμου Θέρμης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΣτην πρόσληψη, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη χρονική περίοδο Φεβρουάριο – Ιούλιο 2021 ( με οριστική ημερομηνία λήξης την 5η -07-2021), προχωρά ο δήμος Θέρμης για την κάλυψη αναγκών της Καθαριότητας.


Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων : 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων ( Γ΄ Κατηγορίας ): 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ) 

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία . 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετική άδεια οδήγησης και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά τα με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 2110, ΚΗΗ 3491, ΚΗΙ 3809, ΚΗΙ 7209, ΚΗΟ 7864, ΚΗΟ 7863, ΚΗΟ 8546, ΚΗΟ 8634, ΚΗΟ 8656, ΚΗΟ 8749, ΚΗΟ 8909, ( Απορριμματοφόρα με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων ( Γ΄ και Ε΄ Κατηγορίας ): 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ και Ε΄ ( Π.Δ. 51/2012) και 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ) 

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετική άδεια οδήγησης και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά τα με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 2110, ΚΗΗ 3491, ΚΗΙ 3809, ΚΗΙ 7209, ΚΗΟ 7864, ΚΗΟ 7863, ΚΗΟ 8546, ΚΗΟ 8634, ΚΗΟ 8656, ΚΗΟ 8749, ΚΗΟ 8909, ( Απορριμματοφόρα με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. 

Για την κατηγορία ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου – Ψηφιακό Ταχογράφο.

1) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Μηχανημάτων Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση. 

2) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

4) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου. 
Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία αίτηση υποψηφίου ο οποίος διαθέτει και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε επιλογή υποψηφίου μόνο με την σχετικά άδεια χειριστού Μ.Ε. και ο οποίος θα οδηγεί αποκλειστικά το με αρ. Κυκλ. Μ.Ε. 57587 ( Σάρωθρο με αναλογικό ταχογράφο) προκειμένου να μην καταστεί άγονη η θέση. 

Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (με εμπειρία).
 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας. Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, καθώς και 
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά αυτοπροσώπως, στο Δημαρχιακό Κτίριο από 01-02-2021 έως και 03-02-2021 και ώρες από 08:00 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ.2313-300747 & 749.
Δεν υπάρχουν σχόλια