Τελευταία Νέα:

5 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού ΘέρμηςΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης για τη διδακτική περίοδο 2020-2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 19/10/2020-03/11/2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω. Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. 

Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. 

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. 
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

4.Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. 

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

Α. - Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 
- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 
- Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Β. - απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (σχέση εργασίας). 

Γ. - σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εξ αποστάσεως διδασκαλία (e – learning), θα συμμετέχω σε αυτή ως εκπαιδευτής/τρια. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση το διδακτικό έτος 2019-2020 και αξιολογήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά Νο 5, 6, 7, και 8 καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί μεταβολή στοιχείων τους σε σχέση με τη προηγούμενη διδακτική περίοδο. 

Για τη βεβαίωση προϋπηρεσίας οι παραπάνω υποψήφιοι θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε από 1/09/2019 έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων βάσει της παρούσας προκήρυξης


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά ΔευτέραΠαρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.. 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (από Δευτέρα 19/10/2020 έως Τρίτη 03/11/2020) στα γραφεία της Επιχείρησης ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή μέσω email στο deppath@thermi.gr τις παραπάνω προθεσμίες με καταληκτική ημέρα Τρίτη 03/11/2020 και ώρα 13:00 μ.μ 

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το εμπρόθεσμο της αίτησης ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός τη προαναφερόμενης προθεσμίας. 

5 άτομα Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης
Δεν υπάρχουν σχόλια