Τελευταία Νέα:

«Καζάνι που βράζει» τα ΕΛΤΑ: Πρόταση για μειώσεις μισθών 17,9%Οριζόντιες μειώσεις στους μισθούς 17,9%, ανάθεση έργου σε ιδιώτες και αλλαγή της σχέσης συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ Currier είναι ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να βελτιώσει την ρευστότητα του Οργανισμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των ΕΛΤΑ προτείνει νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με μειώσεις που φτάνουν στο 17,9% στους μισθούς όλων των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ουσιαστικά πρόκειται για πρόταση που περιλαμβάνει στην συνέχιση μιας κοινής συμφωνίας με τους εργαζομένους που έχει λήξει και προέβλεπε μειώσεις 8,8%, αλλά και νέα μείωση 9,1%. Η πρόταση της διοίκησης για τη νέα ΣΣΕ έχει προκαλέσει, όπως ήταν αναμενόμενο, την έντονη δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε μείωση προσωπικού μέσω εθελουσίας εξόδου, ενώ δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό παρά μόνο εποχικούς υπαλλήλους.

Την ίδια στιγμή δύο διαγωνισμοί που δημοσιεύονται στη Διαύγεια προκαλούν νέες εντάσεις με τους εργαζόμενους.

Ο πρώτος διαγωνισμός
Ο πρώτος ανοιχτός διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021/στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής, προϋπολογισμού 1,060 εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Με τον διαγωνισμό αυτό παραχωρείται επιπλέον έργο σε ιδιώτες, κάτι που βρίσκει εντελώς αντίθετους τους εργαζομένους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 6 Οκτωβρίου 2020 έως 10 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Ο δεύτερος διαγωνισμός
Ο δεύτερος διαγωνισμός που προκηρύσσεται από την ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές ΑΕ αφορά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ορισμός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, η χρονική διάρκεια δύο (2) μήνες και η προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000 ευρώ προ Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι αφενός η αναλυτική αποτύπωση όλων των ενδο-ομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ της ΕΛΤΑ Α.Ε και των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ τόσο σε επίπεδο καταγραφής των εμπλεκόμενων πόρων, όσο και σε επίπεδο κοστολογικής αποτύπωσης κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία αναλυτικής και επαρκώς τεκμηριωμένης πρότασης νέου SLA (Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement) μεταξύ των δύο εταιρειών, το οποίο θα είναι διαφανές και θα λαμβάνει υπόψη του όλους τους κανονιστικούς και νομικούς περιορισμούς.

Οι προσφορές προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία του αναθέτοντος φορέα στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 395, 153 43 Αγία Παρασκευή) όπου και λαμβάνουν πρωτόκολλο (ισόγειο, Τμήμα Αλληλογραφίας και Φωτογράφισης) μέχρι τις 23/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.


Τα οικονομικά του Ομίλου
Ωστόσο η οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ συνεχίζει να χτυπά… κόκκινο, με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας το 2019 να παραμένουν αρνητικά, στα 47,425 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ το 2019 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 355,6 εκατ. ευρώ έναντι 363,2 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των κερδών 14,09 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους 27,806 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10 εκατ. ευρώ το 2018. Επιπλέον για την μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 28,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 5,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Όμως και πάλι τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να είναι τυπικά στις υποχρεώσεις τους, καθώς κάθε μήνα δημιουργούν ελλείμματα, με πολλούς προμηθευτές να μένουν απλήρωτοι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης αποτελεί η στενότητα ταμειακών διαθεσίμων. Η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας της περιόδου 2013 – 2020, συνολικού ύψους €120 εκατ. εξομάλυνε μόνο μερικώς τα προβλήματα ρευστότητας.


Μαρία Μόσχου
moved.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια