Βόσκηση: Νέες αλλαγές στην αρμοδιότητα για τα Διαχειριστικά σχέδια - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βόσκηση: Νέες αλλαγές στην αρμοδιότητα για τα Διαχειριστικά σχέδια
Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για μία ακόμη Νομοθετική ρύθμιση που προωθείται και την υπόθεση της εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, κατατέθηκαν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, ως άρθρο 11 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Βασική παρέμβαση είναι η προσθήκη νέων διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες: «Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ‘επειτα από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας».

Επιπλέον, με μία ακόμη προσθήκη ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ’ εφαρμογή του αρ.4 της Υπουργικής Απόφασης θα αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα γίνονται τρεις συναφείς αλλαγές στο ν.4351/2015 με αναφορές στο Υπουργείο, δεδομένων των ανωτέρω μεταβολών. 


Για παράδειγμα, εισάγεται ρύθμιση πως σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η Επιτροπή παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης θα ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Σήμερα όπως είναι γνωστό προβλέπεται πως τα μέλη ορίζονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη.