Τελευταία Νέα:

Προκήρυξη 8μηνων Συμβάσεων στη ΔΕΥΑ ΘέρμηςΗ ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

Πλήρωση έξι (6) θέσεων, των ειδικοτήτων: Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση), Π.Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση), Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέας-φορτωτής) (1 θέση), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2 θέσεις) και Υ.Ε Εργατών/τριών Ύδρευσης-Αποχέτευσης (1 θέση),

Δείτε την περίληψη εδώ:Δεν υπάρχουν σχόλια