Τελευταία Νέα:

Αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δέχεται η ΔΕΠΠΑΘ έως τις 29 Ιουνίου 2020Αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού με συμβαση ορισμένου χρόνου δέχεται η ΔΕΠΠΑΘ έως τις 29 Ιουνίου 2020.

Αναλυτικά, η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση για τον πολιτισμό προτίθεται να προσλάβει οκτώ άτομα προκειμένου να υλοποιήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά», ηλικίας 5 -12 ετών στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού, που είναι πιστοποιημένες δομές ΚΔΑΠ της Επιχείρησης. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται από την επιχείρηση είναι παιδαγωγοί ή θεατρολόγοι, καθηγητές ζωγραφικής και καθαριστές.

Δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται).

4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ..

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).


Δείτε εδώ την ανακοίνωση και την αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια